2019-05-21

5Móz 6

A nagy parancsolat: Szeresd az Urat!1Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és törvények, amelyekről azt parancsolta Istenetek, az ÚR, hogy tanítsam meg nektek; ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. 2Féld Istenedet, az URat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. 3Hallgasd meg, Izráel, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az ÚR.
4Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR! 5Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! 6Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 7Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! 8Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon; 9írd föl azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra!
10Amikor bevisz téged Istened, az ÚR arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy neked adja majd – nagy és szép városokba, amelyeket nem te építettél, 11minden jóval telt házakba, amelyeket nem te töltöttél meg, ásott kutakhoz, amelyeket nem te ástál, szőlőkhöz és olajfákhoz, amelyeket nem te ültettél, és mégis ehetsz róluk jóllakásig –, 12akkor vigyázz: ne feledkezz meg az ÚRról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! 13Az URat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, és az ő nevére esküdj! 14Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek levő népek istenei közül! 15Mert az ÚR, a te Istened, aki közöttetek van, féltőn szerető Isten: fölgerjed ellened az ÚRnak, a te Istenednek haragja, és kipusztít a föld színéről.
16Ne kísértsétek Isteneteket, az URat, ahogyan megkísértettétek Masszában. 17Tartsátok meg hűségesen Isteneteknek, az ÚRnak a parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt nektek. 18Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az ÚR, hogy jó dolgod legyen, hogy bemehess, és birtokba vehesd azt a jó földet, amelyet esküvel ígért atyáidnak az ÚR, 19elűzve előled minden ellenségedet, ahogyan megígérte az ÚR.
20Ha majd megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és törvények ezek, amelyeket megparancsolt nektek Istenetek, az ÚR, 21akkor így felelj fiadnak: A fáraó szolgái voltunk Egyiptomban, de az ÚR erős kézzel kihozott bennünket Egyiptomból. 22Az ÚR nagy és veszedelmes jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és egész háza népén a szemünk láttára. 23Minket pedig kihozott onnan, hogy elvezessen bennünket ide, és nekünk adja azt a földet, amelyet atyáinknak esküvel megígért. 24És megparancsolta nekünk az ÚR, hogy teljesítsük mindezeket a rendelkezéseket, és féljük az URat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen mindenkor, és megtartsa életünket az ÚR, ahogyan ma is. 25És igazak leszünk Istenünk, az ÚR előtt, ha megtartjuk és teljesítjük mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsolt nekünk.

Prédikációk 5Móz 6 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 19515 KB
1998.03.05.18:00 - Földvári Tibor
A MEGELÉGEDÉS VESZÉLYE
- 5Móz 6,10-19

Mk 2, 13-17

Jézus elhívja Lévit (Mt 9,9-13; Lk 5,27-32)13Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket. 14Amikor továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt. 15És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és a tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt. 16Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, így szóltak a tanítványainak: Miért eszik együtt a vámszedőkkel és bűnösökkel? 17Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.

Prédikációk Mk 2 alapján:

Hanganyag: 12774 KB1965.10.10.10:00 - Joó Sándor
BŰNBOCSÁNAT
- Mk 2,1-12
Hanganyag: 13913 KB1965.10.17.10:00 - Joó Sándor
LÁTVÁN JÉZUS AZOKNAK HITÉT
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű

- Mk 2,3-5
Hanganyag: 18343 KB1967.08.13.10:00 - Joó Sándor
ELEVE ELRENDELÉS 1
Szerkesztői megjegyzés:
Gyenge minőségű

 Eleve elrendelés  Predestináció 

- Mk 2,13-17
Hanganyag: 17152 KB1967.08.20.10:00 - Joó Sándor
ELEVE ELRENDELÉS 2
 Eleve elrendelés  Predestináció 

- Mk 2,13-17
Hanganyag: 17889 KB1999.07.18.10:00 - Varga Róbert
LÁTHATÓ HIT
- Mk 2,1-12  - Zsolt 51,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 20450 KB
2002.06.30.10:00 - Cseri Kálmán
EGÉSZSÉGES EMBER
 Egészség 

- Mt 4,4  - Mk 2,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 15913 KB
2003.09.14.10:00 - Cseri Kálmán
JÉZUSHOZ VITTÉK
- Mk 2,5  - Mk 2,1-12
Hanganyag: 22012 KB2006.11.30.18:00 - Draskóczy Gábor
LÉVI
- Mk 2,13-17
Hanganyag: 21708 KB2013.07.18.18:00 - Csere Mátyás
KI BOCSÁTHAT MEG BŰNÖKET?
- Mk 2,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 27481 KB
2017.02.19.10:00 - Horváth Géza
DICSŐÍTETTÉK ISTENT
- Mk 2,12  - Mk 2,1-12

RÉ 123 MRÉ 123