2020-02-24

Lk 9, 28-36

Jézus megdicsőülése (Mt 17,1-8; Mk 9,2-8)28E beszédek után mintegy nyolc nappal Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost meg Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. 29Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. 30És íme, két férfi beszélt vele: Mózes és Illés, 31akik dicsőségben megjelenve, élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. 32Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele. 33És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Mert nem tudta, mit beszél. 34Alighogy ezt kimondta, felhő támadt, és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. 35És hang hallatszott a felhőből: Ez az én Fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok! 36Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit abból, amit láttak.

Prédikációk Lk 9 alapján:

Hanganyag: 15708 KB1964.04.26.10:00 - Joó Sándor
JÉZUST KÖVETJÜK
Szerkesztői megjegyzés:
Befejezetlen

 Konfirmáció 

- Lk 9,57-62
Szöveges anyag
Hanganyag: 21341 KB
1997.05.18.10:00 - Cseri Kálmán
AZ ÉLET LELKE
Szerkesztői megjegyzés:
a hangfelvétel a 8 órai istentiszteleten készült

 Tízparancsolat 

- Lk 9,51-56  - ApCsel 2,1-21
Szöveges anyag
1997.06.22.10:00 - Varga Róbert
KÖVESS ENGEM!
- Lk 9,57-62
Szöveges anyag
Hanganyag: 21288 KB
2000.01.16.08:00 - Cseri Kálmán
AZ IRGALMAS SZEM
- Péld 22, 9  - Lk 9,10-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 18982 KB
2000.02.03.18:00 - Cseri Kálmán
ADJATOK NEKIK TI ...
- Lk 9, 10-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 21722 KB
2003.12.28.10:00 - Földvári Tibor
JÉZUS MEGDICSŐÜLT IMÁDSÁG KÖZBEN
- Lk 3,21-23; 9,28-36  - Ézs 42,1-10
Hanganyag: 21812 KB2004.02.15.10:00 - Végh Tamás
ERŐSÍTÉS ÚTKÖZBEN
- Lk 9,30-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 4943 KB
2005.10.09.10:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
1. JÉZUS CSENDJE

- Lk 9,10-11  - Lk 9,10-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 4665 KB
2005.11.20.18:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
2. ETTEK ÉS JÓLLAKTAK

- Lk 9,10-17
Hanganyag: 21675 KB2007.02.08.18:00 - Csere Mátyás
HÁRMAN A HEGYEN
- Lk 9,28-36
Hanganyag: 22111 KB2008.04.17.18:00 - dr. Erdélyi Dániel
INDIAI BESZÁMOLÓ
- Lk 9,18-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 25338 KB
2014.10.26.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR DICSŐSÉGÉT LÁTVA
- Lk 9,28-36  - Lk 9,18-27
Hanganyag: 20917 KB2016.08.25.18:00 - Szepesy László
JÉZUS KÖVETÉSÉNEK AKADÁLYAI
- Lk 9,57-62
Hanganyag: 24655 KB2018.03.18.18:00 - Czakó Zoltán
A TANÍTVÁNYSÁG AKADÁLYAI
- Lk 9,57-62
Hanganyag: 24819 KB2018.07.29.10:00 - Czakó Zoltán
A MEGMENTŐ HIT SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEI
- Lk 9,23  - Lk 14,25-35
Hanganyag: 24585 KB2019.07.21.18:00 - Balicza Iván
A KÖVETÉS KOMOLYSÁGA
- Lk 9,57-62

Ézs 66

A hamis vallásosság ítélete1Ezt mondja az ÚR: A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? 2Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden – így szól az ÚR. Mert én arra tekintek, aki elesett és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. 3Bikát vágnak le, de embert is ölnek, juhot áldoznak, de kutya nyakát is szegik. Ételáldozatot mutatnak be, de disznóvért is, tömjéneznek emlékeztetőül, de a bálványt is áldják. Ők is maguk választották meg útjukat, és förtelmes bálványaikban gyönyörködtek. 4Én is magam választom meg, hogy mivel bántsam őket, és rájuk hozom, amitől borzadnak. Mert szóltam, de nem feleltek, beszéltem, de nem hallgattak rám, hanem azt tették, amit rossznak látok, azt választották, ami nem tetszik nekem. 5Halljátok az ÚR igéjét, akik tisztelitek igéit: Honfitársaitok, akik gyűlölnek és kitaszítanak benneteket az én nevem miatt, ezt mondogatják: Mutassa meg dicsőségét az ÚR, látni akarjuk örömötöket! Ők azonban szégyent vallanak. 6Zúgás hangzik a városból, hangzik a templomból: az ÚR hangja, aki megfizet ellenségeinek érdemük szerint.
Jeruzsálem jövendő boldogsága7Mielőtt vajúdott, már meg is szült; mielőtt rájött a fájdalom, fiút hozott a világra. 8Ki hallott ilyet, ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell vajúdni? Születik-e nép csak úgy egyszerre? Hiszen alig vajúdott Sion, máris megszülte fiait. 9Csak megindítsam, és ne vezessem le a szülést? – kérdezi az ÚR. Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam? – kérdezi Istened. 10Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok! 11Mert jóllakásig szophattok vigasztalást nyújtó melleiből, gyönyörködve szívhatjátok duzzadó kebleit. 12Bizony, ezt mondja az ÚR: Folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot a népek gazdagságát. Megszoptatnak, karjukon hordoznak és térdükön ringatnak benneteket. 13Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben kaptok vigasztalást! 14Meglátjátok, és szívből örvendeztek, testetek is virul, mint a fű. Megtudják, hogy az ÚR támogatja szolgáit, ellenségeit pedig megbünteti. 15Mert eljön az ÚR tűzben, harci kocsijai gyorsak, mint a forgószél. Rájuk zúdítja lángoló haragját, és fenyítését lángoló tűzben. 16Mert tűzzel ítél az ÚR, kardja minden embert elér, és sokan lesznek, akiket megöl az ÚR.
17Elpusztulnak mindazok, akik megszentelik és megtisztítják magukat, de csak azért, hogy kertekben áldozzanak egy középen álló körül, és akik disznóhúst, undorító állatot és egeret esznek – így szól az ÚR.
18Ismerem tetteiket és gondolataikat. Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket. Jöjjenek és lássák dicsőségemet! 19Felállítok majd köztük egy jelet, és akik megmenekültek közülük, elküldöm azokat a népekhez: Tarsísba, Pút és Lúd íjászaihoz, Túbalhoz és Jávánhoz, a messzi szigetekre, amelyek még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet: vigyék hírül dicsőségemet a népeknek! 20Elhozzák minden honfitársatokat az összes nép közül ajándékul az ÚRnak: lovakon, kocsikon és gyaloghintókon, öszvéreken és tevéken, szent hegyemre, Jeruzsálembe – mondja az ÚR –, ahogyan Izráel fiai szokták elhozni ajándékukat tiszta edényben az ÚR házába. 21Én pedig ezek közül is választok papokat és lévitákat – mondja az ÚR. 22Mert ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok – így szól az ÚR –, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is. 23Azután újholdról újholdra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem – mondja az ÚR. 24És amikor kimennek, ott látják majd azoknak a holttestét, akik hűtlenül elpártoltak tőlem. Nem pusztulnak el ott a férgek, a tűz sem alszik ki, és minden ember undorodni fog tőlük.

Prédikációk Ézs 66 alapján:

Hanganyag: 32406 KB1999.11.11.18:00 - Priscilla és Tabita Kunz
A LIEBENZELLI MISSZIÓ JAPÁNBAN
- Ézs 66,19
Hanganyag: 44228 KB2010.05.09.17:00 - Cseri Kálmán
DÍCSÉRD ISTENT, ZENGEDEZZ! (Cantate vasárnap)
- Ézs 66,19

RÉ 296 MRÉ 187