2020-07-12

2Móz 14

A fáraó üldözőbe veszi Izráelt1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Mondd meg Izráel fiainak, hogy forduljanak meg, és verjenek tábort Pí-Hahírót előtt, Migdól és a tenger között, Baal-Cefón előtt! Vele szemben táborozzanak a tengernél! 3Hátha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai ezen a földön, körülzárta őket a puszta. 4Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az ÚR. És így cselekedtek.
5Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és udvari embereinek indulata a nép iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és maga mellé vette a hadseregét. 7Maga mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit meg Egyiptom összes harci kocsiját, mindegyiken csupa kiváló harcost. 8Az ÚR megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izráel fiait. De Izráel fiai kivonultak az ÚR kezének oltalma alatt.
9Az egyiptomiak tehát üldözték őket – a fáraó minden lova, harci kocsija, lovasa és hadereje –, és utolérték őket, amikor a tenger mellett táboroztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cefónnal szemben. 10A fáraó közeledett. Izráel fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11Mózesnek pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk, miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?! 12Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd szolgáljuk Egyiptomot?! Mert jobb nekünk, ha Egyiptomot szolgáljuk, mint ha a pusztában halunk meg! 13De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az ÚR! Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. 14Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!
Izráel átvonul a tengeren15Akkor ezt mondta Mózesnek az ÚR: Miért kiáltasz énhozzám? Szólj Izráel fiaihoz, hogy induljanak! 16Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd ki a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izráel fiai a tenger közepén. 17Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsijain és lovasain. 18Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az ÚR, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsijain és lovasain.
19Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izráel tábora előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük levő felhőoszlop is, és mögéjük állt. 20Odament Egyiptom tábora és Izráel tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt, ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka.
21Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé, az ÚR pedig egész éjjel erős keleti széllel visszafelé hajtotta a tengert, és szárazzá tette a tengerfeneket, úgyhogy a víz kettévált. 22Izráel fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, a víz pedig falként állt mellettük jobbról és balról.
Az egyiptomiak a tengerbe vesznek23Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és a fáraó összes lova, harci kocsija és lovasa bement utánuk a tenger közepébe. 24A hajnali őrségváltás idején rátekintett az ÚR a tűz- és felhőoszlopból az egyiptomiak táborára, és megzavarta az egyiptomiak táborát. 25Megakasztotta a harci kocsik kerekeit, és nem engedte, hogy azok gyorsan haladjanak. Ekkor azt mondták az egyiptomiak: Meneküljünk Izráel elől, mert az ÚR harcol értük Egyiptom ellen!
26Az ÚR pedig ezt mondta Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, hogy a víz visszatérjen az egyiptomiakra, a harci kocsikra és lovasokra! 27Mózes kinyújtotta a kezét a tenger fölé, és a tenger visszatért reggelre a medrébe egyenest a menekülő egyiptomiakra. Így hajtotta bele az ÚR az egyiptomiakat a tenger közepébe. 28Visszatért a víz, és elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét, amely utánuk ment a tengerbe. Egy sem maradt meg közülük.
29Izráel fiai viszont szárazon mentek át a tenger közepén, a víz pedig falként állt mellettük jobbról és balról. 30Így szabadította meg az ÚR azon a napon Izráelt Egyiptom kezéből. És látta Izráel az egyiptomiakat holtan a tenger partján. 31Amikor látta Izráel, hogy milyen erős kézzel bánt el az ÚR Egyiptommal, félni kezdte a nép az URat. Hitt az ÚRnak és szolgájának, Mózesnek.

Prédikációk 2Móz 14 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 4636 KB
2005.09.21.19:00 - Cseri Kálmán
A SZABADÍTÓ ISTEN
 Evangélizáció, 2005 

- 2Móz 14,9-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 20245 KB
2007.12.27.18:00 - Földvári Tibor
ISTEN KERÜLŐ ÚTJAI
- 2Móz 13,17-14,14
Hanganyag: 22119 KB2009.10.11.10:00 - Földvári Tibor
CSENDBEN FIGYELJ AZ ÚRRA!
- 2Móz 14,30-31  - 2Móz 14,1-14
Hanganyag: 21516 KB2012.04.15.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR MAGA HARCOL ÉRTETEK
- 5Móz 3,18-29  - 2Móz 14,10-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 23072 KB
2016.09.04.08:00 - Horváth Géza
KIVONULÁS - ÁTKELÉS
- 2Móz 14,13  - 2Móz 13-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 31105 KB
2018.03.11.10:00 - Horváth Géza
ISTEN NÉPÉHEZ TARTOZNI
- 2 Móz 14,1-7;19;21-24; 26-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 22958 KB
2018.03.18.10:00 - Földvári Tibor
LÁTNI, FÉLNI, HINNI
- 2Móz 14,30-31  - 2Móz 14,8-18

Mt 20, 20-28

Zebedeus fiainak kérése (Mk 10,35-45; Lk 22,24-27; Lk 12,50)20Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. 21Jézus megkérdezte tőle: Mit kívánsz? Ő így felelt: Mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. 22Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Kiihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek: Kiihatjuk. 23Erre ő ezt mondta nekik: Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én Atyám elkészítette. 24Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. 25De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. 26De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, 27és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. 28Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.

Prédikációk Mt 20 alapján:

Hanganyag: 17138 KB1966.02.27.10:00 - Joó Sándor
IRIGY SZEM
- Mt 20,13-15
Hanganyag: 21337 KB1995.02.19.18:00 - Cseri Kálmán
IGAZSÁGOS-E ISTEN?
- Mt 20,1-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21832 KB
1999.01.14.18:00 - Varga Róbert
SZERZŐDÉS VAGY SZÖVETSÉG?
- Mt 20,1-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21748 KB
1999.10.31.10:00 - Cseri Kálmán
BÉR, VAGY AJÁNDÉK?
 Reformáció 

- Mt 20,13-15  - Mt 20,1-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 20727 KB
2003.04.06.10:00 - Varga Róbert
VERSENGÉS, VAGY SZOLGÁLAT?
- Mt 20, 20-28  - Mik 4, 1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 21626 KB
2003.10.12.10:00 - Csákány Tamás
TEHERBÍRÓ KERESZTYÉN
- Gal 6,1-5; 9-10  - Mt 20,20-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 5181 KB
2005.10.23.18:00 - Varga Róbert
KEGYELEM, IGAZSÁG
- Mt 20,1-16
Hanganyag: 21339 KB2006.03.09.18:00 - Csere Mátyás
A MUNKA JUTALMA
- Mt 20,1-16
Hanganyag: 22109 KB2006.07.16.10:00 - Csere Mátyás
HOGY Ő SZOLGÁLJON
- Jn 13,1-5; Mt 20,25-28  - Mt 20,20-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 21396 KB
2006.08.27.10:00 - Varga Róbert
SZELÍD SZABADÍTÓ
- Ézs 42,1-10a  - Mt 20,20-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 21791 KB
2008.08.10.10:00 - Varga Róbert
PÉLDÁZAT A SZŐLŐMUNKÁSOKRÓL
- Mt 20,1-16  - Zsolt 94, 1-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.03.11.08:00 - Horváth Géza
FÖLDI ÉRTÉK - MENNYEI MÉRTÉK
- Mt 20,13-16  - Máté 20,1-16
Hanganyag: 31341 KB2016.09.18.18:00 - Kovács-Hajdu Albert
AKI HIÁBA BORULT LE
 Evangélizáció, 2016 

- Mt 20,20-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 25652 KB
2018.03.08.18:00 - Földvári Tibor
KRISZTUS SZERINTI NAGYSÁG
- Mt 20,20-28

RÉ 120 MRÉ 120