2020-08-11

Ruth 1

Naomi sorsa Móáb országában1Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Elment ezért a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Móáb mezején lakjon. Vele volt a felesége és két fia. 2A férfi neve Elímelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón és Kiljón volt a neve. Efrátaiak voltak, a júdai Betlehemből. El is jutottak Móáb mezejére, és ott éltek. 3De meghalt Elímelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. 4Ezek móábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Ruth. Ott laktak mintegy tíz esztendeig. 5De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül.
Naomi visszatér Betlehembe, Ruth vele megy6Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Móáb mezejéről, mert meghallotta Móáb mezején, hogy ismét gondjaiba vette népét az ÚR, és kenyeret adott neki. 7Elindult tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Ahogy mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére, 8ezt mondta Naomi a két menyének: Menjetek, forduljatok vissza, ki-ki az anyja házába! Bánjon veletek az ÚR olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem! 9Adja meg nektek az ÚR, hogy mindkettőtök nyugalmat találjon majd férjének házában! Azután megcsókolta őket. Ők azonban hangos sírásra fakadtak, 10és azt mondták neki: Bizony, hazatérünk veled a te népedhez. 11De Naomi ezt felelte: Forduljatok vissza, leányaim! Miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? 12Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, 13várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim! Az én sorsom túl keserves volna a számotokra! Hiszen az ÚR keze ért el engem.
14Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpá megcsókolta az anyósát. Ruth azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. 15Naomi azt mondta: Látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt! 16De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled! Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. 17Ahol te meghalsz, ott haljak meg én is, és ott temessenek el! Úgy bánjon velem az ÚR most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled! 18Amikor látta Naomi, hogy mindenáron vele akar menni, nem győzködte őt tovább.
19Együtt, ketten mentek tehát tovább, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város felbolydult miattuk, és az asszonyok azt kérdezgették: Csakugyan Naomi ez? 20Ő azonban azt mondta nekik: Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserítette sorsomat a Mindenható. 21Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az ÚR. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az ÚR, és bajba döntött a Mindenható.
22Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye, a móábi Ruth is Móáb mezejéről. Éppen az árpaaratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe.

Prédikációk Ruth 1 alapján:

Hanganyag: 21738 KB1996.09.01.08:00 - Cseri Kálmán
RUTH HŰSÉGE
- Ruth 1,14-18
Szöveges anyag
1997.08.06.10:00 - Cseri Kálmán
DÖNTÉS
 Döntés 

- Ruth 1
Szöveges anyag
Hanganyag: 21214 KB
2002.08.01.18:00 - Cseri Kálmán
NAOMI ÚTJA
- Ruth 1,1-5; 4,13-17
Hanganyag: 38681 KB2003.05.11.17:00 - Cseri Kálmán
CANTATE VASÁRNAP
- Ruth 1,16-18
Hanganyag: 21974 KB2007.08.23.18:00 - Földvári Tibor
RUTH
- Ruth 1,1-2,12
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.09.20.18:00 - Horváth Géza
ISTEN SZERETETÉNEK TERVE VELÜNK
1. A NEHÉZ HELYZET
 Evangélizáció, 2010 

- Ruth 1,1-6; 16-19, 22
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.09.21.18:00 - Horváth Géza
ISTEN SZERETETÉNEK TERVE VELÜNK
2. A ROSSZ DÖNTÉS
 Evangélizáció, 2010 

- Ruth 1,1-2
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.09.22.18:00 - Horváth Géza
ISTEN SZERETETÉNEK TERVE VELÜNK
3. A ROSSZ DÖNTÉS ÁLDOZATAI
 Evangélizáció, 2010 

- Ruth 1,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.09.23.18:00 - Horváth Géza
ISTEN SZERETETÉNEK TERVE VELÜNK
4. A JÓ DÖNTÉS
 Evangélizáció, 2010 

- Ruth 1,6-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.09.24.18:00 - Horváth Géza
ISTEN SZERETETÉNEK TERVE VELÜNK
5. A SZORGALMAS MUNKÁS
 Evangélizáció, 2010 

- Ruth 1,19-2,12
Szöveges anyag
Hanganyag: 22177 KB
2017.05.07.08:00 - Földvári Tibor
NÉPED AZ ÉN NÉPEM, ISTENED AZ ÉN ISTENEM
- Ruth 1,16-22
Hanganyag: 22777 KB2017.05.07.10:00 - Földvári Tibor
NÉPED AZ ÉN NÉPEM, ISTENED AZ ÉN ISTENEM
 Családi istentisztelet 

- Ruth 1,16-2
Szöveges anyag
Hanganyag: 22503 KB
2017.09.17.08:00 - Horváth Géza
RUTH HITE
- Ruth 1,16-17

Róm 2, 1-10

Isten nem személyválogató1Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben ítélkezel. 2Azt pedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket tesznek. 3Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülhetsz az Isten ítéletétől? 4Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz?
5Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül haragot gyűjtesz magadnak a harag napjára, amikor Isten kihirdeti igaz ítéletét. 6Ő mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: 7azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad, 8azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a gonoszságnak engednek, haraggal és bosszúállással fizet majd. 9Gyötrelem és szorongattatás vár minden emberi lélekre, aki a rosszat cselekszi, először a zsidókra, majd pedig a görögökre; 10viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindazoknak, akik jót tesznek, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek.

Prédikációk Róm 2 alapján:

Hanganyag: 19512 KB1969.03.02.10:00 - Joó Sándor
NINCS ÉRDEMÜNK
- Róma 2,1;4
Szöveges anyag
Hanganyag: 20688 KB
1997.03.09.10:00 - Cseri Kálmán
SZENT AZ Ő NEVE
Szerkesztői megjegyzés:
a hangfelvétel a 8 órai istentiszteleten készült

 Tízparancsolat 

- 2Móz 20,7  - Róm 2,17-24
Szöveges anyag
2001.04.26.18:00 - Földvári Tibor
AKI MEGFIZET MINDENKINEK
- Rm 2, 5-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 24664 KB
2014.05.11.10:00 - Horváth Géza
ÖRÖKSÉG, NEM ÉRDEM 4.
 Jó cselekedetek  Megigazulás 

- Jel 20,11-15  - Róm 2,1-10

RÉ 238 MRÉ 368