PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK

Pasarét, 2009. május 17.
(vasárnap)

Cseri Kálmán


A SÁRKÁNY HARCA


Alapige: Jel 12,9

És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.


Imádkozzunk!

Mindenható Istenünk, nagy kegyelmed bizonyságának tekintjük, hogy itt lehetünk, és ebben a csendben, a hívők közösségében térdet és fejet hajthatunk előtted.

Köszönjük az elmúlt héten tapasztalt jóságodat, gondviselő szeretetednek, bűnbocsátó irgalmadnak, hozzánk való nagy türelmednek számos jelét.

Köszönjük, hogy valóban nem bűneink szerint cselekszel velünk és nem fizetsz nekünk álnokságaink szerint.

Köszönjük, hogy te hívsz magadhoz. Tudjuk, Atyánk, hogy elküldted a te egyszülött Fiadat utánunk, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Hadd tartozzunk mindannyian ezek közé a megmentettek közé.

Kérünk, hogy szólj hozzánk most az igén keresztül. Olyan nagy szükségünk van útmutatásodra, újra és újra arra, hogy leleplezd bennünk mindazt, ami tisztátalan és sötét, és megajándékozz minket tőled való, felülről való lelki áldásokkal.

Olyan nagy szükségünk van a te tanácsodra, adj nekünk bölcsességet, hogy helyesen döntsünk mindenben. Adj nekünk erőt, hogy megmaradjunk a te utadon. Szentlelkeddel támogass és vezess minket.

Olyan sokszor átéljük a magunk tehetetlenségét, erőtlenségét. Sokszor csak a jó szándékig jutunk el, aztán mégis elrontjuk dolgainkat. Könyörülj rajtunk, hogy legyen a szándékból cselekedet, és egész életünk hadd szolgálja a te dicsőségedet. Tőled kérünk erőt a terheinkhez, bocsánatot bűneinkre, tanácsodat.

Kérünk, ajándékozz meg mindnyájunkat azzal, amire most a legnagyobb szükségünk van. Egyedül te tudod ezt megadni nekünk.

Ámen.


Igehirdetés

Hetekkel ezelőtt kezdtük tanulmányozni a Jelenések könyvét, aztán az ünnepek miatt hosszabb szünet következett, és Isten segítségét kérve, próbáljuk most folytatni ott, ahol abbahagytuk.

Az első tizenegy fejezetből láttuk, hogy az élő Isten változatlanul gazdája ennek a világnak, amit Ő teremtett. Kezében tartja a történelem irányítását, és nagy szeretettel, isteni teljhatalommal viszi azt célja felé.

Ugyanakkor láttuk azt is, hogy az ember, aki fellázadt Isten ellen és megpróbálja a lehetetlent, hogy Isten nélkül váljék emberré, milyen messze sodródott tőle és milyen sok bajt zúdított lázadásával saját fejére.

Isten azonban mindent megtett és megtesz azért, hogy a végzetes helyzetbe került ember visszataláljon teremtő Istenéhez, értelmesen töltse el ezt a néhány évtizedet itt a földön, és Jézus Krisztus érdeméért örök életet kapjanak azok, akik hisznek Őbenne.

Az első tizenegy fejezet summásan erről tett bizonyosakká bennünket. A tizenkettedik és tizenharmadik fejezet pedig arról szól, hogy ki az, aki mindent elkövet ennek érdekében, hogy megakadályozza, hogy az Istentől elszakadt ember visszataláljon Urához, és újra emberi életet tudjon élni. Olyan jó, hogy a Biblia erről is szól, hiszen ha valaki nem tudja, hogy ki a legfőbb ellensége és mi annak a szándéka, nem tud védekezni ellene.

Azt olvastuk itt a 12. fejezet elején, hogy egy asszony gyermeket vár és egy szörnyű sárkány ott áll előtte, hogy felfalja a gyermekét, mihelyt az megszületik. Ki ez az asszony, és ki ez a sárkány?

Sokáig azt gondolták, hogy ez az asszony nem lehet más, mint Mária, hiszen ő szülte meg Jézust. Csakhogy az a kép, amit az evangéliumok Máriáról festenek, egészen más, mint az, amiről itt olvastunk, és a Biblia nem mond ellent önmagának. Az evangéliumokból megismert Mária mélyen alázatos ember, aki önmagát az Isten szolgálójának nevezi. Ez a napba öltözött diadémos asszony semmiképpen nem egyezik az igazi Máriával. Ez az asszony tehát nem lehet Mária.

Aztán voltak és vannak ma is, akik azt mondják, hogy ez az asszony Izráel népét jelképezi, hiszen Izráelből támadt a Messiás. Itt azonban az nem stimmel, hogy Izráel nem tekintette Messiásnak a názáreti Jézust, és az I. század végén, amikor a Jelenések könyve íródott, üldözte Jézus Krisztus tanítványait. Ez az asszony tehát nem jelképezheti Izráelt sem.

Legjobb, ha engedjük, hogy a Biblia önmagát magyarázza. Nem kell nekünk találgatnunk, a Szentírás megvilágosítja azokat a kijelentéseket, amik benne olvashatók. A vitát ennek a fejezetnek az utolsó verse, a 17. vers dönti el, ahol ezt olvassuk: "Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele."

Ennek az asszonynak az utódai tehát azok, akiknél megvan a Jézusról való bizonyságtétel. Akik hisznek Jézus Krisztusban, akik vállalták Őt akkor a keresztyénüldözés idején is, és vállalják Őt azóta is. Kik azok, akiknél megvan Jézus bizonyságtétele? A Jézusban hívők közössége. Ahogy a Hiszek egy-ben mondjuk: a szentek közössége, az igazi egyház. Ez az asszony tehát, akiről itt olvasunk, az igazi egyházat, ahogy olykor mondani szokták: a lelki Izráelt jelképezi. Azoknak a közösségéről van itt szó, akik Jézus Krisztust követik, benne hisznek. Az asszony, akiről itt szó van, az anya-szent-egyház, a hívők közössége.

És ki a sárkány? Azt olvastuk a 9. versben: "És levetetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget."

A Szentírás felsorolja itt a Sátán összes nevét, ahogyan a Biblia említi őt, és úgy ír róla, mint aki személyes, szellemi hatalom, aki angyal volt, de fellázadt Isten ellen, vele együtt fellázadt az angyaloknak egy része, és mivel Isten mérhetetlenül hatalmasabb, mint ők, hiszen Ő a Teremtő, levettette őket a mennyből, kizárta őket a mennyei világból, és azóta ez a sötét szellemi hatalom a földön, az emberek között végzi romboló munkáját. Célja, hogy szembeállítsa az embert Istennel, szembeállítsa egyik embert a másikkal, még a legmeghittebb közösségekben, például a házasságban is, sőt képes egy emberen belül is hasadást, szakadást, skizoid állapotot előidézni. Mindig a szakítás, a szétdobálás, a rombolás, a pusztítás a célja.

Még Jézust is megpróbálta szembeállítani mennyei Atyjával és letéríteni az engedelmesség útjáról. Jézus azonban hatalmasabb, mint ő, visszaverte a támadását, sőt azt olvassuk: a kereszten, amikor elvégezte a helyettünk bemutatott helyettes áldozatot, elégtételt, legyőzte az ördögöt. Így olvassuk a Kolosséi levélben: "Diadalt aratott rajta, és bátran mutogatta, mint legyőzött ellenséget."

Mi tudjuk: a legfőbb ellenségünk legyőzött ellenség. Így is sokat tud még ártani nekünk, de aki Jézus Krisztussal szövetségben van, az védve van.

Tehát nem két egyenlő hatalom párharca, amiről a Biblia beszél. A Sátán, mint teremtmény, mindenképpen kisebb Istennél, Jézusnál. Isten egyelőre még megengedi, hogy tevékenykedjen, de a sorsa megpecsételődött, büntetése készen van.

Összegezve ennyit tudhatunk a Szentírásból arról a szörnyű sárkányról, aki az ősi kígyó, aki az ördög, aki a Sátán.

A 13. fejezet arról szó, hogy a Sátán sok mindenben igyekszik utánozni Istent, már csak azért is, hogy a tudatlanokat megtévessze, egyebek közt abban is, hogy a Szentháromsághoz hasonlóan egy ördögi hármasságot hozott létre. A 13. fejezetben van szó két vadállatról, az egyik a tengerből jön elő, a másik a földből bújik elő. Az előbbi az, akinek a sárkány átadja a hatalmát, ezzel az ördögi hatalommal csodákat is tud tenni. Benne koncentrálódik minden ördögi gonoszság és hatalom. Egy személyben mintegy testet ölt, inkarnálódik a Sátán, mint szellemi hatalom. Ő az Antikrisztus, aki különösen az utolsó időkben, a Krisztus visszajövetelét közvetlenül megelőző időszakban sokat árt majd a hívőknek.

A földből előjövő vadállat pedig az úgynevezett hamis próféta. A Sátánnak és az Antikrisztusnak a fő ideológusa, akinek a célja, hogy megtévesszen mindenkit, akit csak lehet. Akár Bibliával a kezében is előáll és hirdeti a maga tévtanításait, hogy megtévessze azokat, akik nem ismerik igazán a Szentírást. Azt akarja, hogy az emberek higgyenek az ördögnek, és ne higgyenek Istennek. Jézus így jellemezte: Két legfőbb tulajdonsága van: emberölő és hazug. Célja: az ember elpusztítása minden lehető módon. Eszköze: a hazugság, annak minden fajtájával.

Kettős jelentése van mind az Antikrisztus, mind a hamis próféta személyének. A Jelenések könyvének az első olvasói a leírás alapján könnyen gondolhattak valamelyik akkori római császárra is. Ugyanakkor mindkét személy a végidőknek, az utolsó időknek a szörnyalakja, akik akkor valóságos személyként megjelennek majd és sokat ártanak az embereknek.

Azt olvassuk: csodákat is tesznek, a csodáik láttán az emberek elkezdik imádni Isten helyett a Sátánt. A Sátán ezért elpecsételi magának őket, megjelöli őket, és lesz olyan idő, amikor az ördögi jel az embereken nemcsak előnyöket jelent, hanem csak azok élhetnek bizonyos jogokkal, akik behódoltak az ördögnek és imádták őt.

Ennek a fejezetnek a végén olvasunk a 666-os számról, amiről rengeteg fantazmagória szállong a levegőben. Mindenki a maga elképzelése szerint mond valami ostobaságot. Egész egyszerűen arról van szó, hogy az ókori nyelvekben, így a latinban is, a betűknek számértéke is volt. Tehát, ha valakinek a nevében szereplő betűk számértékét összeadták, akkor kijött egy szám. A pompeji ásatásoknál például találtak egy ilyen feliratot (akkor is írogattak már a falra az emberek): szeretem azt, akinek a száma 545.

Ugyanilyen ez a 666 is, csakhogy többféle névben szereplő betűk számértékének az összege lehet 666. Éppen ezért teljesen felesleges találgatni, hogy ez kinek a személyére utalhat, és még inkább felesleges, sőt káros, magunknak behelyettesíteni, vagy valakit odaképzelni. Az akkori olvasók valószínűleg tudták, hogy kiről van szó. Ez a számunkra ma már homályos.

Abból viszont semmi nem homályos, ami a Jelenések könyvében, mint Isten igéjében a mi javunkra, és a mi hitünk erősödésére le van írva. Éppen ezért ebből a két fejezetből azt a nagyon komoly figyelmeztetést gondoljuk meg, és vigyük magunkkal, amiről igen sokan elfeledkeznek, és ebből a tudatlanságból sok kár származik, hogy létezik és működik ma is ezen a világon egy sötét szellemi hatalom, amelyik ember-ellenes, élet-ellenes, amelyik igyekszik észrevétlenül, nagyon rafináltan, ravasz módon hatása alá keríteni tömegeket, és a célja mindig az, hogy tönkretegyen minket, elszakítson Istentől, vagy megakadályozza azt, hogy Istentől távol élő emberek odataláljanak hozzá.

És nagyon találó, mai, ha tetszik: modern ez a kép, amit itt olvastunk a maga teljes szörnyűségében is, hogy odaáll a szülő asszony elé, hogy mihelyt világra jön egy új élet, azt felfalja. A Sátánnak ma is az a célja, hogy lehetőleg ne foganjon meg új élet, ha megfogant, ne jöjjön a világra, ha pedig a világra jött, akkor majd ő gondoskodik arról, hogyan kell elpusztítani, és óvodás koruktól kezdve igyekszik a gyermekeinket hatása alá keríteni, megfertőzni. Meg ne ismerjék a megváltó Krisztust. Ha hallanak róla, komolyan ne vegyék, amit hallottak. Ha felnőtté válnak, tartsák magukat nagyon okosaknak, és kételkedjenek mindabban, amit Isten mondott. Ugyanazt teszi, amit a Biblia első lapjain olvasunk, amikor az első embertől azt kérdezi: csakugyan azt mondta Isten? - és akkor mond egy nagy hazugságot. Ez a csakugyan, ami az Isten kijelentő mondatai után egy odagörbített kérdőjelet jelent, ez az ő módszere. Ezzel kezdődik, azután a kérdőjel kiegyenesedik, felkiáltójellé válik és tagadás lesz belőle: Nem igaz, amit az Isten nektek mondott.

Pontosan ugyanez a módszere ma is, és sajnos sokan esnek áldozatul, mert sokan nem ismerik azt, amit a Szentírás a mi ősellenségünkről mond, vagy pedig nem veszik komolyan. Áthatja ez a démoni szellemiség az egész világot. Árad a médiából, hiszékeny emberek pedig hódolnak neki.

Sokan egyszerűen tagadják, hogy van ördög, ugyanúgy, mint ahogy tagadják Isten létét is. A filozofálásra hajlamosak azt mondják: az ördög a gonosznak a megszemélyesítése, nem valóságos személy, hanem perszonifikáció. Megszemélyesíti az ember azt a sok rosszat, amit maga körül lát.

Vagy, ami a legfrissebb divat, hogy átfestik az ördögöt. Az ellenségünkből lesz kedves Süsü nevű gyerekfigura a filmekben, akivel lehet barátkozni, aki még segíteni is akar. Vagy, mint a németországi egyik Kirchentag-on történt, hogy a nagy egyházi nap emblémáján egy fehér ördög és Jézus Krisztus ölelkezik. Iszonyatos igeellenes sötétség, tudatlanság és istenkáromlás van ezek mögött az elképzelések mögött.

Az ördög ügyesen álcázza magát. A Szentírásra hivatkozva előadja magát mint teológus. Áltudományos hazugságokat hirdetve megjelenik, mint természettudós. Melyik korban, mi adható el legjobban. És legfőképpen segítséget kínál mindig. Évának is segítséget kínált, nem? Ha rám hallgattok, olyanok lesztek, mint az Isten. Hát mi rossz van abban? Éppen ezt nem vette észre az ember, hogy ez mindenestől rossz.

Nekem, az embernek nem olyannak kell lennem, mint az Isten. Nekem embernek kell lennem, a szó igazi értelmében. Az Isten pedig Isten, és én, mint ember azért vagyok, hogy az Istent istenítsem és dicsőítsem, és ne én akarjak istenkedni. Ezt nem vették észre, és ezért mentek bele ott a csapdába. Ezért van nagy szükség éberségre. Jézus Krisztus sokszor bátorította az övéit: legyetek éberek! Legyetek józanok!

Egy helyen a Gecsemáné-kertben azt mondja a tanítványoknak: legyetek éberek és imádkozzatok, és ne menjetek bele a kísértésekbe. Fel lehet ismerni a kísértést, és ki lehet kerülni. És aki tudja, hogy a kísértő legyőzött ellenség, és a győztes Krisztussal van közösségben, annak el van készítve a győzelem.

Megejtő azonban, hogy sikert ígér a Sátán mindig. A betegeknek gyógyulást. Sikert, pénzt. Megtudhatom a jövőmet. És aki elfogad tőle bármilyen segítséget, annak utána benyújtja a számlát, és félelmesen nagy árat fizetnek azok az emberek, akik az ő áldozatai lettek.

Mert a Sátánra ma is az jellemző, ami itt a Szentírásban meg van írva. Érdemes ezeket a kifejezéseket kigyűjteni a 12. és 13. fejezetből: üldöző, háborút indít, vádol, megtéveszt, összezavar, egymásnak ugraszt, istenkáromló beszédeket mond, felfalja, elpusztítja. Ez ő. Úgy, ahogy Jézus összegezte: emberölő és hazug.

Valóban nagy szükségünk van éberségre. Ki van védve? A mi erőnk kevés ahhoz, hogy egy ilyen nagy ellenséggel szemben felvegyük a harcot a győzelem reménységében. Egy valaki erősebb nála. A Lukács evangéliumában van Jézusnak egy rövid példázata, amelyikben arról tanít, hogy amikor a gonosz őrzi az ő palotáját és az ő áldozatait, addig mindene biztonságban van. Amikor az erős fegyveres - így mondja - őrzi az ő palotáját, biztonságban van. De amikor eljön a nála erősebb, elveszi a fegyvereit, és kiszabadítja a foglyait. Ezt, hogy nála erősebb, pirossal aláhúztam a Bibliámban már régen.

Egyedül Jézus erősebb nála! De Ő erősebb, mert Ő le is győzte. Aki Jézus Krisztussal szoros közösségben, szövetségben él, az az erősebbel szövetségben, biztonságban van. Ezért olyan kedves bátorítás a 461. énekünk, amelyik egyebek között azt mondja őszintén:

Az én erőm kicsiny,
S a bűn erős nagyon;
Te tudsz s akarsz segíteni,
Hát segíts bajomon!

Én az erősnél erősebbel szövetkezhetem, és ez a kegyelem, hogy az Úr Jézus önmagát ajánlja fel, a benne való elrejtettséget, a vele való közösséget.

Aki pedig már áldozatul esett ennek az ördögi hatalomnak akármilyen formában, bizonyos lehet abban, hogy van ebből a rabságból szabadulás. De csak az erősebb, egyedül az Isten Fia, a dicsőséges Jézus Krisztus tud adni szabadulást minden démoni hatás és ördögi megkötözöttség rabságából. Áldom az Istent, hogy engem is kiszabadított, és sokaknak a szabadulását láthattam. Nincs más eredményes út.

Sokféle próbálkozás van, jó tanács, meg olvassál vidám regényeket, meg szedjél nyugtatókat, meg menj környezetváltozásra... Ezek mind kedves dolgok, de szabadulást csak a Szabadító tud adni. Egyedül Jézusról olvassuk azt, hogy azért jött az Emberfia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az egyes ember életében is, a világ életében is.

Éppen ezért nekünk is az a fontos, amire a Szentlélek János apostolon keresztül a Jelenések könyvének a címzettjeit bátorította: Jézushoz ragaszkodjatok, benne bízzatok, neki higgyetek, tőle kérjetek segítséget, és csak tőle, mert Ő általában még többet is ad, mint amennyit kértek, és Ő nem nyújtja be utána a számlát. Ő szeretetből segít, és mindig a mi javunkat munkálja.

Azt pedig vegyük komolyan, hogy két úrnak szolgálni nem lehet. Vagy az egyik előtt hajol meg az ember és annak szolgál, vagy a másik előtt. Tudatos szakítás mindennel, ami démoni eredetű az életünkben és körülöttünk, és tudatos nyitás Jézus Krisztus előtt. Ebben a démonizálódó korban, amiben élünk, akkor lesz igazi védettségben, biztonságban az életünk.

Erre vonatkozik az, ami a Jelenések könyvében oly gyakran ismétlődik: aki győz... - utána mindig valami nagy ígéret következik. Aki győz... Aki tudniillik kész legyőzni az Istennel szembeni ellenállást magában, kész legyőzni a maga lustaságát, kételyeit, aki bizonyosra veszi, hogy Jézus győzött, és az Ő Golgotán aratott győzelme hit által mindazoké, akik benne hisznek - ezek az emberek a náluk nagyobb ellenséggel szemben is győzelmet arathatnak.

Aki győz - mondja Jézus egy helyen - megadom annak, hogy üljön az én királyi székemben velem, amint én is győztem, és ültem az én Atyám királyi székébe.

Akármilyen szörnyűségeket olvasunk is ebben a két fejezetben (ami egyébként a Szentírásnak talán a legsötétebb fejezete - a 13. fejezet, meg az 1Mózes 3. a bűnbeesés története), nekünk nagy békességünk, reménységünk, bizonyosságunk lehet abban, hogy aki minket a legjobban szeret, az legyőzte a legnagyobb ellenségünket. De nélküle mi is ki vagyunk szolgáltatva ennek a legyőzött ellenségnek. Csak Jézussal szoros közösségben van biztonságban a hívő, de ott biztonságban van.


Imádkozzunk!

Úr Jézus Krisztus, könyörgünk hozzád, bocsásd meg vakságunkat. Jövünk-megyünk itt a világban, és sokszor fogalmunk sincs arról, milyen hatások érnek, milyen hatásoknak tesszük ki magunkat, milyen hatások áldozataivá válhatnak azok is, akiket a legjobban szeretünk.

Kérünk, adj nekünk tisztánlátást ebben a tekintetben is. Hadd lássunk mindenekelőtt téged, a győztes Krisztust, aki szerettél minket és önmagadat adtad érettünk. Hadd lássuk világosan azt is, amit igédből megtudhatunk az ős ellenségről. Őrizz meg minket attól, hogy barátkozzunk a gyilkosunkkal. Adj nekünk eltökélt ellenállást mindazzal szemben, ami tisztátalan, istentelen, embertelen, ördögi.

Add, hogy sarkig nyissuk a szívünk ajtaját előtted, megváltó Urunk Jézus Krisztus, aki magad vagy a szeretet, akinél mindaz el van készítve, amire szükségünk van ebben az életben és az örök életben, aki soha senkit nem csaptál be, és nem is fogsz becsapni. Szeretnénk téged azzal dicsőíteni, hogy bízunk benned. Komolyan vesszük azt is, amit most mondtál igédben. Segíts ennek megfelelően élni.

Adj teljes szabadulást mindazoknak, akik valamilyen ördögi kötelékben szenvednek. Adj nekünk éberséget, és anélkül, hogy folyamatos görcsölés lenne az életünk, hadd tudjunk örvendezni annak, hogy veled lelki közösségben, biztonságban vagyunk. Ezzel a te védelmeddel vedd körül gyermekeinket, unokáinkat.

Kérünk, legyen a te igéd valóban világosság a számunkra. Hadd tudjuk élesen megkülönböztetni az igazságot a féligazságoktól. Engedd, hogy egyre mélyebben értsük kijelentéseidet. Add nekünk Szentlelkedet is. Csak a te Lelked tud meggyőzni arról minket, hogy micsoda az igazság, hogy kicsoda az igazság, hogy valóban te vagy az út, az igazság és az élet.

Segíts el minket erre a meggyőződésre, és ha kedves az neked, használj minket mások felvilágosításában, szabadulásának a munkálásában is.

Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk hétköznapi gondjainkat. Olyan sok minden vár ránk a jövő héten is. Taníts minket tereád nézni. Tőled várunk tanácsot, útmutatást. Szeretnénk újra és újra teljes bizalommal és engedelmességre kész szívvel kérdezni: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És azután szeretnénk tenni is azt, amit megértettünk a te akaratodként.

Kérünk, légy irgalmas nekünk és adj esőt. Ne menjen tönkre a kenyerünk, mielőtt még kikelt vagy szárba szökkent volna. Nem érdemlünk tőled semmi jót, de kérünk, ne a mi érdemeink, hanem a te irgalmasságod és nagy gazdagságod szerint cselekedj velünk.

Könyörgünk azokért, akiknek különösen nehéz terheik vannak most. Légy vigasztalójuk a gyászolóknak, gyógyítójuk a betegeknek, erősítőjük azoknak, akik mások terheit is hordozzák. Légy irgalmas, gondviselő, megszentelő Istene mindnyájunknak!

Ámen.