2024-06-14

Jel 20, 7-15

Góg és Magóg7Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, 8és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot, hogy összegyűjtse háborúra őket, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. 9És felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. 10Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.
A halottak feltámadása és az utolsó ítélet11És láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt: színe elől elfutott a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. 12És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. 13A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. 14És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. 15Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vettetett.

Prédikációk Jel 20 alapján:

Hanganyag: 16958 KB1969.05.15.10:00 - Joó Sándor
AZ EZERESZTENDŐS URALOM
- Jel 20,1-7
Hanganyag: 20110 KB2002.11.03.10:00 - Varga Róbert
MEGVÍGASZTALÓDVA VÍGASZTALNI
- 2Kor 1,3-5  - Jel 20,11-21,5/a
Szöveges anyag
Hanganyag: 22107 KB
2009.02.05.18:00 - Földvári Tibor
BOLDOGOK AZ ELSŐ FELTÁMADÁS RÉSZESEI
- Jel 20,4-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.07.26.10:00 - Cseri Kálmán
KRISZTUS EZERÉVES URALMA
- Jel 20,1-6  - Jel 20,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.08.30.10:00 - Cseri Kálmán
FELTÁMADÁS ÉS ÍTÉLET
 Ébresztés  Kegyelem  Üdvösség 

- Jel 20,11-15  - Mt 25,31-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.10.24.10:00 - Horváth Géza
MEGTÉVESZTETT EMBEREK
- Jel 20,10  - Jel 12,7-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 24664 KB
2014.05.11.10:00 - Horváth Géza
ÖRÖKSÉG, NEM ÉRDEM 4.
 Jó cselekedetek  Megigazulás 

- Jel 20,11-15  - Róm 2,1-10

2Kir 22

Jósiás uralkodása, a templom kijavítása (Vö. 2Krón 34,1-28)1Nyolcéves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és harmincegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jedídá volt, Adájá leánya, Bockatból. 2Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR. Mindenben ősatyjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra.
3Jósiás király tizennyolcadik évében történt, hogy a király elküldte Sáfán kancellárt, aki Acaljá fia, Mesullám unokája volt, az ÚR házába ezzel a megbízással: 4Menj el Hilkijjá főpaphoz, hogy szedje össze az ÚR házában összegyűlt pénzt, amelyet az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. 5Adják oda azt a munkavezetőknek, akik az ÚR házához vannak kirendelve, azok pedig adják tovább az ÚR házában dolgozó munkásoknak, hogy javítsák ki a templom rongálódásait: 6az ácsoknak, az építőmestereknek és a kőműveseknek, hogy vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kijavításához. 7De nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amelyet rájuk bíztak, mert hűségesen fogják kezelni azt.
A törvénykönyv megtalálása8Egyszer csak így szólt Hilkijjá főpap Sáfán kancellárhoz: Ezt a törvénykönyvet találtam az ÚR házában! És odaadta Hilkijjá a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. 9Ezután Sáfán kancellár bement a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta: A te szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták a munkavezetőknek, akik az ÚR házához vannak kirendelve. 10Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijjá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak.
11Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. 12Majd ezt a parancsot adta a király Hilkijjá főpapnak, Ahíkámnak, Sáfán fiának, Akbórnak, Míkájá fiának meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének: 13Menjetek, kérdezzétek meg az URat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve! Mert nagy haragra indulhatott ellenünk az ÚR, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami a számunkra meg van írva.
14Hilkijjá főpap, Ahíkám, Akbór, Sáfán és Aszájá tehát elment Hulda prófétanőhöz – aki Sallúmnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új városrészében lakott –, és beszéltek vele. 15Hulda így szólt hozzájuk: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket: 16Ezt mondja az ÚR: Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. 17Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért lobbant fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki! 18De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az URat: Ezt mondja az ÚR azokról az igékről, amelyeket hallottál: 19Mivel megrendültél, és megaláztad magad az ÚR előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak! – így szól az ÚR. 20Ezért gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és békességgel kerülj a sírodba; neked nem kell meglátnod mindazt a veszedelmet, amelyet erre a helyre elhozok! És megvitték a választ a királynak.

Prédikációk 2Kir 22 alapján:

Hanganyag: 21238 KB1989.02.26.10:00 - Cseri Kálmán
A BIBLIA MEGBÍZHATÓSÁGA
Hitünk alapjai sorozat 4.

- 2Kir 23,21-25  - 2Kir 22,8-13
Hanganyag: 19666 KB1991.09.01.10:00 - Cseri Kálmán
JÓSIÁS EREJÉNEK TITKA
tanévnyitó istentisztelet
Szerkesztői megjegyzés:
a végén keresztelő, vége hiányzik

 Családi istentisztelet 

- 2Kir 22,18-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 19788 KB
2001.09.09.10:00 - Varga Róbert
JÓSIÁS ENGEDELMESSÉGE
- 2Kir 22,13  - 2Tim 3,10-17

RÉ48 741 RÉ21 831

Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)