2024-06-11

Jel 19, 1-10

Öröm a mennyben Babilon bukásán1Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben: Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, 2mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét.
3Még egyszer mondták: Halleluja, felszáll a füstje is örökkön-örökké!
4Ekkor leborult a huszonnégy vén és a négy élőlény, imádták Istent, aki a trónon ül, és így szóltak: Ámen! Halleluja!
5És megszólalt egy hang a trón felől: Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok.
A Bárány menyegzője6És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! 7Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, 8és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba: ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti.
9Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára! Ezt is mondta nekem: Ezek Isten igaz igéi. 10És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám: Vigyázz, ne tedd! Szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan Jézus bizonyságtétele. Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke.

Prédikációk Jel 19 alapján:

Hanganyag: 21023 KB1991.11.24.10:00 - Cseri Kálmán
A BÁRÁNY MENYEGZŐJE
- Jel 19,6-9  - Jel 19,1-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 2177 KB
1998.12.06.10:00 - Cseri Kálmán
MINT LÓT NAPJAIBAN
- Lk 17,26-30  - Jel 19,1-16
Hanganyag: 21555 KB1999.01.17.10:00 - Kotsis István
TÉRJETEK MEG!
- Mt 4,12-17  - Jel 19,9-16
Hanganyag: 21955 KB2007.05.31.18:00 - Földvári Tibor
A BÁRÁNY FELESÉGE FELKÉSZÜLT
- Jel 19,6-10; 21,1-2;9-11a
Szöveges anyag
Hanganyag: 20009 KB
2008.12.11.18:00 - Földvári TIbor
BOLDOGOK A MENYEGZŐRE HIVATALOSAK
- Jel 19,6-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 19302 KB
2009.07.19.18:00 - Cseri Kálmán
KRISZTUS GYŐZELME
- Jel 19,6-10  - Jel 19
Hanganyag: 24330 KB2016.09.23.18:00 - Horváth Géza
AKI MÁS ELŐTT BORUL LE
 Evangélizáció, 2016 

- Jel 19,9-10; 22,8-9
Szöveges anyag
2016.09.23.18:00 - Horváth Géza
AKIK LEBORULTAK JÉZUS ELŐTT
Szerkesztői megjegyzés:
A teljes sorozat utolsó 3 igehirdetése egyben

 Evangélizáció, 2016 

- Jel 19,9-10; 22,8-9; Fil 2,9-10; Lk 22,41

2Kir 19

Ezékiás követeket küld Ézsaiáshoz (Vö. Ézs 37)1Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött magára, majd bement az ÚR házába. 2Azután elküldte Eljákímot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellárt és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámóc fiához. 3Azt mondták neki: Ezt üzeni Ezékiás: Nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap, mint mikor a gyermek az anyaméh szájáig jutott, de nincs erő megszülni őt. 4Talán meghallja Istened, az ÚR a kincstárnok minden szavát, akit ideküldött ura, az asszír király, hogy gyalázza az élő Istent, és talán megbünteti Istened, az ÚR azokért a szavakért, amelyeket meghallott. Imádkozz a még meglevő maradékért!
5Amikor Ezékiás király emberei megérkeztek Ézsaiáshoz, 6így szólt hozzájuk Ézsaiás: Mondjátok meg uratoknak: Így szól az ÚR: Ne ijedj meg azoktól a szavaktól, amelyeket hallottál, amelyekkel az asszír király emberei káromoltak engem. 7Íme, én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen országába; saját országában pedig kard által ejtem el.
Szanhérib újabb felhívása, Ezékiás imádsága8A kincstárnok visszatért, de az asszír királyt már Libná ellen harcolva találta, mert meghallotta, hogy elvonult Lákísból. 9Az asszír király ugyanis azt hallotta, hogy Tirháká, Etiópia királya háborúba indult ellene. Ekkor ismét követeket küldött Ezékiáshoz ezzel az üzenettel: 10Mondjátok meg Ezékiásnak, Júda királyának: Ne engedd, hogy rászedjen téged Istened, akiben bízva azt gondolod, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír király kezébe! 11Hiszen te is hallottad, hogy mit műveltek Asszíria királyai a többi országban, kiirtva mindent. Te talán megmenekülhetsz? 12Megmentették-e más népek istenei azokat, akiket elődeim elpusztítottak: Gózánt és Háránt, Recefet és Eden fiait, akik Telasszárban voltak? 13Hol van Hamát királya, Arpád királya és Szefarvajim városának a királya meg Héna és Ivvá?
14Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta. Majd fölment az ÚR házába, és kiterítette azt Ezékiás az ÚR előtt. 15És így imádkozott Ezékiás az ÚR előtt:
URam, Izráel Istene, aki a kerúbokon trónolsz! Egyedül te vagy a föld minden országának Istene, te alkottad az eget és a földet! 16URam, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg! URam, nyisd ki a szemedet, és láss! Halld meg Szanhérib beszédét, aki ideküldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent! 17Igaz, URam, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. 18Isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz csinálmányai, fa és kő; ezért pusztíthatták el őket. 19De most te, URunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy, URam, az egyedüli Isten!
Ézsaiás biztató üzenete20Akkor Ézsaiás, Ámóc fia ezt az üzenetet küldte Ezékiásnak: Így szól az ÚR, Izráel Istene: Meghallottam, hogyan imádkoztál hozzám Szanhérib, Asszíria királya miatt. 21Ezt az igét jelentette ki róla az ÚR: Megvet, gúnyol téged Sion szűz leánya, fejét rázza mögötted Jeruzsálem leánya! 22Kit gyaláztál és káromoltál, ki ellen emeltél szót? Kire néztél gőgös szemmel? Izráel Szentjére! 23Követeid által az URat gyaláztad, amikor ezt mondtad: Sok harci kocsimmal fölmentem a legmagasabb hegyekre, a meredek Libánonra is. Kivágtam sudár cédrusait, válogatott ciprusfáit; eljutottam legtávolabbi tanyájára, legsűrűbb erdejébe is. 24Kutat ástam, és ittam másoknak a vizét; lépteimmel kiszárítom Egyiptomban a Nílus minden ágát. 25Nem hallottad még, hogy én ezt régóta elvégeztem, jó előre kiterveltem? Most csak véghezviszem, hogy halomra dőljenek, rommá legyenek az erődített városok. 26Lakosaiknak ereje elfogyott, megrettentek, megszégyenültek; olyanok lettek, mint a mezei növény, mint a gyenge fűszál, a háztetőn nőtt fű, amely elszárad, mielőtt szárba szökken. 27Én tudom, ha leülsz, ha kimégy vagy bejössz, és ahogyan tombolsz velem szemben! 28Mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszéded fülembe jutott, horgomat orrodba vetem, zablámat a szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen idejöttél!
29Neked pedig ezt a jelet adom: Ebben az évben azt eszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak a magvaiból hajt; a harmadik évben pedig vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt, és egyétek gyümölcsét! 30Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek lenn, és gyümölcsöt hoznak fenn. 31Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!
Jeruzsálem megszabadul32Azért ezt mondja az ÚR Asszíria királyáról: Nem jut be a városba, és nyilat sem lő ki rá, nem fordít feléje pajzsot, ostromsáncot sem épít ellene. 33Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be – így szól az ÚR. 34Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért meg az én szolgámért, Dávidért.
35Azon az éjszakán eljött az ÚR angyala, és levágott az asszír táborban száznyolcvanötezer embert. Amikor reggel fölkeltek, mindenfelé holttestek hevertek. 36Ekkor Szanhérib, Asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. 37Egyszer aztán, amikor éppen istenének, Niszróknak a templomában imádkozott, a fiai, Adrammelek és Szárecer levágták karddal, maguk pedig elmenekültek Ararát földjére. Utána a fia, Észarhaddón lett a király.

Prédikációk 2Kir 19 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 22068 KB
2007.11.15.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR FÉLTŐ SZERETETE
- 2Kir 19,14-37
Hanganyag: 22100 KB2010.02.14.10:00 - Horváth Géza
SZABADULÁS A SZORONGATTATÁSBÓL
- 2Kir 19,14  - 2Kir 18; 2Kir 19 válogatott versek
Szöveges anyag
Hanganyag: 27179 KB
2013.01.20.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR BUZGÓ SZERETETE
- 2Kir 19,31  - 2Kir 19,14-37

RÉ48 416 RÉ21 626

Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)