Levél a Pasaréti Református Gyülekezet tagjainak - XLVIII. szám - 2003. Húsvét

A kereszt örömüzenete

„Aki az Ő tulajdon Fiának

nem kedvezett, hanem

mindnyájunkért odaadta,

mimódon ne ajándékozna

vele együtt mindent

minekünk?”

Rm 8,32.

Az Atya mindnyájunkért odaadta egyszülött és szent Fiát, Jézus Krisztust. Izsák feláldozása, - Ábrahám próbatétele - érzékelteti némileg, mit jelentett Istennek, mint Atyának Jézus, az egyetlen Fiú halálba adása értünk. Amit Ábrahámnak végül is nem kellett valóságosan megtennie, azt az Atya értünk megtette. Elküldte Jézust és engedte, hogy keresztre feszítsék és meghaljon. „Tulajdon Fiát nem kímélte, mert jobban szeretett minket...

Isten szent és bűngyűlölő, a bűnt büntetlenül nem hagyja. De kegyel­mezni akart az embernek, mert a bűnt ugyan gyűlöli, de a bűnöst szereti. Ezért a bűnt teljes szigorral megbüntette, ám Jézus Krisztus­ban Ő maga vette magára a büntetést. A saját egyszülött Fián, „az egyetlenegyen, akit szeretett” - 1Móz 22,2 - haj­totta végre a nekünk bűneinkért, lázadásunkért jogosan kijáró büntetést. A kereszt az Atya fan­tasztikus megoldása az ember megmentésére! Így Jé­zus Krisztus áldozatáért lehetséges a bűnbocsánat és elindult az új teremtés.

Ha Isten ennyire szeret minket, bűnös, ellene lázadó embereket, hogy Jézust értünk a keresztre adta, akkor „hogyne ajándékozna Vele együtt mindent minekünk”?

Mit jelent ez?

A „Vele együtt” először is azt jelenti, hogy Isten a maga céljaira váltott meg minket és nem a mi emberi céljainkra. Nem azért váltott meg minket, hogy most már eredményesebben járhassuk a magunk útját, hatékonyabban éljünk önmagunkért, hogy még Isten is kiszolgálja önző, énközpontú lényünket.

A „Vele együtt” azt jelenti, hogy Isten magát Jézus Krisztust ajándékozza nekünk, hogy Ő legyen életünk és értékrendünk középpontjában, hogy érte éljünk. Az Atya azért adta nekünk Krisztust, hogy magunk helyett Őt szeressük a legjobban. Az Atya jobban szeretett minket, mint a Fiút, a Fiú jobban szeretett minket, mint az életet. A méltó válasz, az Isten szeretetével arányban álló viszontszeretet az, ha mi pedig Őt szeretjük a legjobban. Amikor mindenek felett és mindenek előtt Jézus Krisztus személye a legfontosabb!

Mi az a „minden”, amit Krisztussal együtt kapunk? Péter így mondja: „az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való” - 2Pt 1,3.

Az élet a Biblia fogalmai szerint az Úr Jézus Krisztussal való harmonikus szeretet-közösség. Ez egy valóságosan megtapasztalható és működő kapcsolat, melyben Isten kedvében járó életet igyekszem élni, vagyis igyekszem életemmel és szavaimmal magasztalni „dicsőséges kegyelmét” - Ef 1,6. Az örök élet pedig nem más, mint ennek az Úrral való közösségnek a kiteljesedése, melyben egyre jobban megismerjük Őt a teljességig - Jn 17,3.

A „minden”-ben, amit Istentől ajándékként kapunk, az élethez szükségesek mellett a másik, amit Péter kiemel, hogy megkapjuk mindazt is, ami a kegyesség megvalósításához szükséges. A kegyesség szó az embernek az Istennel szembeni magatartását, az iránta érzett szeretet és tisztelet megnyilvánulásait foglalja össze. Ez tehát azt jelenti, hogy a megváltással és Krisztus személyével, a Vele való, ajándékba kapott kapcsolattal együtt megkapunk mindent ahhoz is, hogy méltó választ adhassunk Isten szeretetére. Ajándékba kapjuk még azt is, hogy sikerüljön nekünk Krisztust szeretni a legjobban és előtte kedves életet élni, hiszen megváltotta „tulajdon népét dicsőségének magasztalására” – Ef 1,14.

Dr. Erdélyi Judit

A magyar reformáció nagy alakjai 2. rész

Kálvin nagyszabású svájci reformjai hamar követőkre találtak Magyarországon is. Vonzó volt, ahogyan Kálvin és Zwingli tanai megtisztították a vallási életet a formaságoktól, külsőségektől, és az ember szívében rejlő hitre, az Istennel való kapcsolatra irányították a figyelmet. Bár Kálvin szigorú törvényeit Genfben nehezen fogadták el, a gondolatai nagy hatást gyakoroltak a vallási megújulásra éhes emberekre. Magyarországon először a lutheránus lelkészek egy része ismerkedett meg, és lett követője a svájci reformációnak. Ez is jelzi, mennyire egymásra épült Luther és Kálvin tevékenysége. Ebben az időben ez a két irányzat nem is vált szigorúan szét az emberek gondolkodásában.


Kálmáncsehi Sánta Márton az 1530-as években már Luther eszméit terjesztette Sátoraljaújhelyen és Mezőtúron, 20 év múlva pedig lelkes követője lett Zwingli eszméinek. Zwingli (és Kálvin) legfontosabb Lutherétől eltérő gondolata az volt, hogy az úrvacsorai jegyekben csak jelképet látott. Bár erős ellenkezést váltott ki Kálmáncsehi fellépése, az 1552-es beregszászi zsinat már határozatot hozott az új úrvacsora-tanról, a fülbegyónás elvetéséről és az oltárok eltávolításáról. Kálmáncsehi Sánta Márton zseniális képességű prédikátor volt, és hamar sok követőre talált. A lutheri tanok által megtisztított lelki életet élő hívő tovább akart lépni: külsőségekben, és gondolatokban is radikálisan törekedett arra, hogy semmi ne vonja el figyelmét Istentől. Az 1550-es években nagyszabású viták bontakoztak ki a lutheri és kálvini hívek között. A már megalakult püspökségek sorra hozták zsinati határozataikat, hogy melyik úrvacsorai gyakorlatot kívánják követni, és a kálvini tanok követőinek is egyre több gyülekezete született meg. Kálmáncsehiéknek nem csak az ágostai evangélikusokkal, de a világi hatalommal is meg kellett küzdeniük: mind Ferdinánd király, mind az erdélyi Izabella királynő üldözte az új tanokat, és megbüntette a híveket, ha egy-egy templomot megtisztítottak az oltártól és a képektől.

De mindeközben a mezővárosi polgárok körében egyre több követője akadt a lassan kialakuló református vallásnak. Vonzó volt számukra, hogy az új gondolatok rögtön magyar nyelven jelentek meg országunkban. Tetszett nekik, hogy Istenhez, Jézushoz való tartozásukat minden külső cicoma, sallang nélkül élhetik meg, miközben nagy hangsúlyt fektetnek Jézus megalkuvás nélküli követésére, a bűnnel való gyökeres szakításra, a Biblia megismerésére.

Pappné Mike Tünde

Aktuális

Május 18. Országos imanap a családokért

„Napjainkban a CSALÁDOK válsága és szétesése nem titkolt tendenciájának megszüntetésére egyedüli szükséges és lehetséges megoldás az evangélium üzenetére épített család-modell megvalósítása. Csak ez biztosíthat szilárd alapot a jövő család-, egyház-, és nemzetépítés folyamatában és nyújt létfontosságú védelmet a modern társadalom minden torzításával szemben a felnövekvő nemzedékeknek.

Az Országos imanap a családokért követendő mintát is ajánl a keresztyén családokban rendszeresen tartott ige- és imaalkalmakhoz, a családi áhítatok gyakorlásához.

A Presbiteri Szövetség ajánlja, hogy ebben az évben elsősorban az ifjúságért, a gyermekekért, unokákért imádkozzunk.” — hangzik a Magyar Református Presbiteri Szövetség felhívása, majd így folytatódik — „Célszerűnek tartjuk ,hogy a vasárnap délelőtti istentisztelethez kapcsolódjon,… és az istentiszteleti igehirdetés is a keresztyén család témakörével foglalkozzon.”

Javasolt textus, egyben az imanap vezérigéje:

„Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az Atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt.” (1Jn. 2,14)

Hírek

Családi hírek

2003. február 9-től. lapzártáig, március 30-ig a következőkről számolhatunk be.


Megkereszteltük

Tóth Bence

Juhász Annamária

Juhász Evelin

Wellisch Benedek

Bácsi Botond

Szoboszlai Szilveszter

gyermekeket.

Imádkozzunk értük!


Eltemettük

Kun János

Dr. Tholt Gáborné

Dr. Soós Katalin

Csikós János

Bara Károly Gábor

Nagy György

Bazsó Judith

Tóth Ignácné

Dr. Tar Sándor

Lóránt Istvánné

Kerti Imre

testvérünket.

Imádkozzunk a gyászolókért!


ÉLETKOROK PROBLÉMÁI. Férfi csendes délelőtt

Február 22-én a férfi bibliakör  a fenti címmel csendes délelőttöt tartott, amelyre  minden férfitestvérünket szeretettel vártunk. Többen  eljöttek olyanok is akik egyébként nem látogatják  a rendszeres bibliaórákat.

Somogyi   Péter  fasori  lelkipásztor  " Mindenütt meg kell felelnem "  címmel  tartotta  az  első  előadást amely elsősorban azoknak szólt, akik nehéz felelősségterhes szerepet vállalnak a munkában, a családban, gyülekezetben,   akik  valamiképpen  mindig  meg akarnak  felelni  vagy  a környezetük, vagy saját belső elvárásaiknak. Egyfajta rabszolgaság ez, ami a végső kimerüléshez vezet.

Az előadó azt hangsúlyozta , hogy a Teremtő Úrnak kell megfelelni, az Ő munkájába kell beleilleszkedni, és ez szabaddá tesz. Jézus szavaival biztatta  a megfáradtakat :

„Jöjjetek  énhozzám  mindnyájan,  akik megfáradtatok  és  meg  vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt.11.28-31.)

A második előadást Dr. Pálhegyi Ferenc tartotta "Öregszünk, öregszünk..." címmel. Ez az előadás mindenkit érintett  hiszen  az  öregedéssel,  elmúlással  mindenkinek szembe kell nézni. A  Prédikátor  könyvéből  felolvasott  részeket ( Préd. 9.-11.) az  öregedő   Rembrandt önarcképeinek levetítésével illusztrálta az előadó. Az öregedés, elmúlás nyomasztó érzésére feloldást megnyugvást csak az Úr Jézus ígérete adhat, amelyet övéinek ígér :

„... én élek és ti is élni fogtok.” (Ján,14.19.)

A hallott igék bizonyára többekben jó földbe hullottak, amely meghozza az ő termését.

P.E.

Már hallgathatók is az igehirdetések a http://www.refpasaret.hu honlapon

A gyülekezet honlapjának új címe. A honlapon megtalálható a gyülekezet címe, telefonszáma, a megközelítési lehetőségek térképvázlata, a rendszeres alkalmak időpontjai, továbbá a gyülekezetben 1995 óta elhangzott igehirdetések gyűjteménye, és az Áldás, Békesség gyülekezeti hírlevél 2000 szeptemberi számtól folyamatosan.

Újdonság, hogy múltév szeptemberétől már nem csak olvashatók, de hallgatók is az istentiszteletek.

Adja tovább a jó hírt határainkon kívül élő magyar anyanyelvű ismerőseinek, rokonainak is!

Egy természettudós szemével…

Március 8-án, szombaton az ifjúságnak tartott előadást Harald Binder német természettudós, majd 13-án, csütörtökön az istentiszteletet is ő tartotta. Polgári foglalkozását tekintve is a természet rejtelmeit kutatja, emellett a Wort und Wissen (Ige és Tudomány) társaság tagjaként a világ és a Biblia összefüggéseivel foglalkozik.

Szombati előadásának címe: Az ember teremtése. A teremtés, pontosabban teremtettség mellett sorakoztatott fel igen érdekes és meggyőző érveket. Kiindulásképpen felsorakoztatta azokat a tényeket, amiket mindannyian jól ismerünk biológia tanulmányainkból, hogy milyen elhelyezkedésben találhatók a régészeti leletek, illetve egyes kormeghatározási módszerek milyen összehasonlításra használhatók. Ezután következett legfontosabb állítása, miszerint a tényadatok értelmezésekor egy (mondjuk így) szemüvegen keresztül nézzük, illetve rendszerezzük az ismereteinket. Az evolúció elmélet sok olyan állítást tartalmaz, aminek nincs közvetlen alapja, ezt szemléletes ábrákkal is illusztrálta. Sokan gondolják úgy, hogy Isten akár evolúciót is teremthetett volna. Az előadás során nem bonyolódott bele ennek cáfolatába, inkább annak alátámasztására sorakoztatott fel válaszokat, hogy miért is gondolja egyre több tudós, hogy Isten valóban úgy teremtette az embert, ahogy a Bibliában olvassuk.

A csütörtöki előadásának az Evolúció, vagy teremtés címet adta. Ez alkalommal egy rövid bevezetés után bizonyságot tett arról, hogy Isten minket szeretetéből teremtett, és nem csak úgy véletlenül jöttünk létre. Példának hozta fel, hogy egy finom torta sem fog soha úgy előállni, hogy egy üzletben robbanás történik, és a polcokon található alapanyagok véletlenül éppen a megfelelő arányban összekeverednek, és a robbanás melegétől megsülnek.

Nyilvánvaló, hogy a mi személyes hitünk nem tudósok fejtegetésein alapul, hanem azon, hogy találkoztunk személyesen Jézussal, és naponta beszélünk vele. Mégis, jó rácsodálkozni Isten gondoskodására más módokon is, és megérteni, hogy én, személy szerint is az Ő alkotása vagyok.


Gegus Gábor

Palló Imre Énekkar

Az előttünk álló két hónapban több fontos szolgálatra is készülünk. Április 13-án virágvasárnap a Bethesda Gyermekkórház javára és Dr. Dizseri Tamás emlékére rendezett zenés áhitaton szolgálunk. Április 17-én nagycsütörtökön a passiótörténetben veszünk részt énekeinkkel.
Április 25-én pénteken este a II. kerületi egyházi kórusok hangversenyén énekelünk a Móricz Zsigmond Gimnázium aulájában. Május 11-én 17.00 órára pedig "Cantate" vasárnapi zenés áhítatra hívjuk a gyülekezetet. Köszönjük, ha a Testvérek is imádságban hordozzák ezeket az alkalmakat.

Cantate zenés áhitat

május 11-én 17 órakor.


Ifjúság

Húsvéti kirándulás

Pontos indulási időpont és útvonal még nem ismeretes, de lesz kirándulás, figyeljétek a hirdetéseket!


Szilveszter a szombati ifiben

Az eddigi hagyományokhoz híven az elmúlt év végén is a szilveszter estét a szombati ifi együtt töltötte.

Az alkalmat közös imával, énektanulással kezdtük. Ez utóbbi bár több-kevesebb sikerrel járt, mégis vidámságot vitt az alkalomba. A következőkben csoportokra oszlottunk és játékos tesztkérdéseket oldottunk meg. Témája az ifiben eddig megkötött házasságok voltak. Meglepően sokat írtunk össze. Azt hiszem hálával mondhatjuk, hogy Isten a mi kis közösségünkben is munkálkodott bőségesen az elmúlt több, mint 10 év során. Sok-sok fiú és leány talált egymásra, s az Úr legtöbbjüket már gyermekkel is megajándékozta. Férjemmel mi is ebben az ifiben ismerkedtünk meg. Az elmúlt év augusztusában kérhettük Isten áldását házasságunkra és indulhattunk el közös utunkon. A vacsoraszünetben a sok finomság elfogyasztása mellett jó lehetőség nyílt közös, egyéni beszélgetésekre is.

A szünet után a Tölgyes-házaspár számolt be amerikai útjukról szebbnél-szebb diákat vetítve és előadásukat érdekességekkel tarkítva.

Az utolsó játékos vetélkedő a Világraszóló Magyarok c. kiállítás anyagából készült, melyből a résztvevők sok magyar művész, tudós és feltaláló világhírű eredményeivel ismerkedhettek meg.

Az esti programot kiscsoportokban történő beszélgetéssel zártuk. Jó volt végiggondolni az elmúlt évet: Mi minden történt? Miben tapasztalhattuk meg Isten vezetését?

Férjemmel elmondhatjuk: Isten gazdag és igen mozgalmas évvel ajándékozott meg minket. Persze az is igaz: mindketten sokat vártunk addig, amíg a társkérdést életünkben megoldotta. Csodálatos ajándékot kaptunk: Istentől társat. Egy életet az életünkhöz, egy szívet a szívünkhöz. Szép volt ez az év és élményekkel teli. S bár nem tagadjuk, voltak problémák és nehézségek is, Isten mindvégig velünk volt, s a gondok ellenére mindent a legjobban alakított, mert nagy az Ő kegyelme.

Éjjel fél 12-re visszamentünk mindannyian a templomba. Jó volt az Úr előtt és a Vele való úrvacsorai közösségben átmenni az óévből a 2003-as évbe. Vele valami újat kezdeni…


Váriné Lukács Ágnes


Hétköznapjaink

A. Cs. irodai asszisztens


Néhány hónapja, amikor beszélgettünk éppen állást kerestél. Miért kellett eljönnöd a munkahelyedről?

Általános létszámcsökkentés volt, már hosszabb ideje voltak jelek arra, hogy akár engem is elbocsáthatnak, így nem ért teljesen váratlanul. Mégis megrázó volt, amikor rám került a sor.

Ekkor vissza is kellett néznem az ott töltött évekre, és volt mit megköszönni Istennek és munkatársaimnak, illetve volt, amiért bocsánatot kellett kérnem.


Hosszú ideig dolgoztál ott?

Igen, 9 év után mondtak fel nekem. Isten vitt arra helyre, és nagyon hálás vagyok Neki érte. Mikor odamentem, még elég gyakorlatlan voltam ezen a területen, ott az évek során nagyon sokat tanultam. Az igazat megvallva sok alkalom lett volna eleinte, hogy kirúgjanak, mert valóban elrontottam dolgokat. De akkor Isten nem engedte ezt meg. Olyan is volt, hogy rosszindulatú munkatársak akartak „kikészíteni”, vagy nagyon nehéz volt a felettesemmel együtt dolgozni. Ezeket a helyzeteket is Isten oldotta meg, például úgy, hogy 3 év után, amikor már úgy éreztem, hogy nem bírom tovább, áthelyeztek egy másik osztályra.


Volt alkalom a munkatársaiddal a hitről beszélgetni?

Igen, próbáltam sokszor Jézusról beszélni, evangelizációra hívni őket. Általában ellenállásba ütköztem, de volt olyan munkatársam, aki hitre jutott és be is épült már a gyülekezetbe. (Ennek természetesen nagyon örültem.)

Volt alkalmam bizonyságot tenni egy (mostanában divatos) úgynevezett „csapatépítő tréningen” is. Ennek keretében a munkatársakkal szokatlan környezetben kellett feladatokat megoldanunk, de utána volt lehetőség arra, hogy a személyes véleményünket is elmondjuk.


Hogy viselted a munkanélküliséget?

Először lázadozva, hogy Isten miért nem ad gyorsan valami munkát. Azután megnyugodtam és rábíztam Istenre az időzítést. Volt, aki megkérdezte, hogyhogy nem őrülök meg ebben? Isten nem engedte, hogy összeomoljak. Már napi gondokban is tapasztaltam korábban, hogy ha nem is azonnal, amikor kérem, de mindenképpen gondoskodik rólam.

Másrészről az álláskereső állapot, időszak nagyon tanulságos: ezalatt megtanultam, hogy nem természetes, hogy van munkám, hogy ki tudom fizetni az albérletet. A baráti, testvéri kapcsolatok is megpróbáltatnak, nem mindig pozitív eredménnyel.


Sikerült azóta állást találnod?

Csak Isten tud olyan csodálatosan időzíteni, hogy amikor már be akartam jelentkezni munkanélküliként, elhívtak egy céghez, ahova még ősszel pályáztam, és az első választottuk a próbaidő alatt elment. A munka nagyon izgalmasnak tűnik, sok külkapcsolat, vendég, előadás-, felvételi előkészítő, érdekes szakcikkgyűjtés, szervezés várható.

Nagyon köszönöm a testvérek egész seregének imádságát! Legyen áldott az Úr, hogy gondoskodik az övéiről!

Bizonyságtétel

Francia hugenotta családból származom…

…őseim a Szent Bertalan éji vérengzés után (1572.) hagyták el szülőföldjüket. Nagyapám lelkész, egyik nagybátyám püspök volt. Református szellemű családban nőttem fel, a debreceni református kollégium gimnáziumába jártam. Mindez jó indíttatás volt, de mint később kiderült, nem elég az üdvösséghez. Isten belenyúlt az életembe.

A második világháború után az országon végigsöprő ébredés egyik központja szülővárosom, Nyíregyháza volt, az ottani Bethánia/CE, és tiszántúli utazótitkára- evangélizátora, Borbély Béla. A Szentlélek tiszta eszköze volt, az Ige bátor és eredményes hirdetője, kinek hatására sok fiatal adta át életét a Megváltónak. Egyikük – ma igazgató főorvos – hatalmas erővel tett bizonyságot előttem 1949. július elsején – ez az én megtérésem dátuma. Az ismert, de távoli csillagként mégis idegen Jézus Krisztus személyes megváltóm lett.

„Szüntelenül hálákat adjatok” – erre nekem minden okom megvan, hiszen 14 éves koromtól Vele járom életutamat. Akik átélték, azok tudják, milyen vezérlő és megtartó erőt jelentett ez az ötvenes évek megpróbáltatásai közepette. 1954-55-ben munkáskerületben laktunk, nagyüzemben dolgoztam (mert származásom miatt nem vettek fel egyetemre), így az akkor „zöld ÁVÓ”-nak hívott határőrséghez hívtak be, 3 éves szolgálatra. Elkeseredve utaztam búcsúlátogatásra Vencsellőre, ahová Béla bácsit száműzték, s ezt olvastuk: „…Imé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemencéből… De ha nem tenné is, … mi a te isteneidnek nem szolgálunk…” (Dániel 3: 17-18.) S a csoda – az isteni beavatkozás - megtörtént: a bevonulásnál, az utolsó káderezésen kiderült „megbízhatatlanságom” s elengedtek. Pár nap múlva megkaptam az egyetemi felvételi értesítőt, ami szintén egyedülálló volt, hogy egy X-es, osztályidegen származásút, egyházi iskolában végzettet, tanárszakra vegyenek fel. A nyári katonai kiképzés alatt gimnasztyorkám zsebében lapult a Czeglédy-féle „Mindennapi kenyerünk”, s a ritka pihenőkben abból olvastam fel a napi igeszakaszt barátaimnak – évfolyamtársaimnak.

Voltak nyilvánvaló dolgok, amiket keresztyén ember nem tehetett meg, illetve meg kellett tennie: nem léphettem be egy alapvetően ateista pártba, még ha az könnyebb érvényesülést is jelentett; fiaimat – holott tanár voltam – Joó Sándor keresztelte meg és Gyökössy Endrénél konfirmáltak. Az Úr nem hagyja egyedül az övéit: olyan munkahelyeken is, ahová csak szigorú szűrés után kerülhettünk be, találtam testvéreket, katolikusokat és reformátusokat egyaránt.

Hogyan maradhatunk meg egy életen át a hitben? Napi bibliaolvasással, keresztyén közösség-gyülekezet tagjaként, szoros kapcsolatban lelki testvérekkel, szolgálattal, ami lehet igehirdetés, de fizikai munka is. Protestánsoknál szokatlan, de állítom: jó, ha van egy lelki atyánk, akinek mindent elmondhatunk, azaz meggyónhatunk. Ilyen volt nekem Isten hűséges, áldozatokat vállaló szolgája, Borbély Béla, akinek a templomában esküdtünk, s aki lelki támaszom volt jóban-rosszban évtizedeken át. A hetedik X-hez közeledve egyre világosabban látom, amit Móra Ferenc is megtapasztalt: „Egyedül Te vagy az Isten. Ha egy kicsit messze vagy is…” S hiszem, „… hogyha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben”. (II. Kor. 5:1)

Arday Lajos


Missziós hírek

A Pro Christ evangelizáció után

Március 17-től 24-ig tartott Essenben a Pro Christ 2003 evangelizáció sorozat. Európa országaiban 1300 helyen gyűltek össze esténként az érdeklődők, hogy anyanyelvükön tolmácsolva hallják a műholdon át hozzájuk eljutó igazi jóhírt. Ulrich Parzany német evangélikus lelkész „Hihetetlen — kétség és ámulat” összefoglaló címmel hívta igehirdetésével hallgatóságát Jézus Krisztus követésére.

Az igehirdetés világos, mai szavakkal elmondott evangélium volt. Az alkalmakat a mai életből vett párbeszédes jelenetek vezették be, hogy azokhoz kapcsolódhasson a szolgálat. Az esték elején elhangzó modern hangvételű énekről eltérőek a vélemények, azonban figyelembe kell vennünk, hogy a főként a modern dallamokhoz szokott, és főleg nem templomlátogató közönséget szerettük volna ezekkel az estékkel elérni az ő „nyelvükön” is megszólalva.

Magyarországon mintegy 70 helyen lehetett az evangelizációt hallgatni estéről-estére. Budapesten így például az óbudai Amfiteátrumban felállított missziós sátorban és a Bethesda kórház ebédlőjében is, ahol egyébként üdítővel és pogácsával is megkínálták a résztvevőket. Az összejövetelek végén meghívták a vendégeket a rendező, és képviseletükkel jelen lévő gyülekezetek alkalmaira is, illetve velük való kapcsolatfelvételre. Sajnos voltak helyszínek, ahol nem teltek meg a széksorok megfelelő hirdetés és hívogatás hiányában. Ilyen helyeken jobban ki lehetett volna használni ezt a kiváltságos alkalmat.

Érdekességet jelentett, hogy Káposztásmegyeren a reformátusok a római katolikusokkal együtt rendezték meg az evangelizációs összejöveteleket a katolikus templomban (mivel a református templom még nem épült fel).

Hisszük, hogy Isten ezeken az estéken is munkálkodott az emberek szívében, és fog munkálkodni a gyülekezeti evangelizációs estéinken is a jövőben.

Ne szűnjünk meg embereket hívni Isten közelségébe!

P.L.

EMO akció volt Káposztásmegyeren

Március 1-től 7-ig az EMO (Evangéliumot Minden Otthonba) szervezésében szórólap osztó szolgálatot végeztünk Káposztásmegyeren. Bár a „régi EMO-sok” közül csak néhányan vettünk részt ebben a munkában, de a helybéli testvérek, katolikusok és reformátusok, olyan sokan voltak, hogy naponta legalább tíz pár tudott szolgálni. A párok úgy osztották be, hogy egy katolikus és egy református alkotott egy párt.

Mint ahogy Jerikó falának leomlása a hetedik napon történt, úgy — Isten kegyelméből — Káposztásmegyeren a több, mint hétezer lakás meghívóval való ellátása is a hetedik napon befejeződött. Ezalatt az egy hét alatt az ima-hátteret a pasaréti imaközösség végezte, amiért hálásak vagyunk.

A szétosztott meghívón szerepelt:

  1. A Pro Christ 2003 közvetítése Essenből*, amelyet műholdon közvetítettek, és Káposztásmegyer is bekapcsolódott az adás vételébe.

  2. Evangelizációs hét: „Beszédek Istenről” címmel, Tariska Zoltán lelkipásztor szolgálatával április 7-11 között, hétfőtől péntekig mindennap 18 órakor.

  3. Húsvéti ünnepeink: hívogatás az április 17-20 istentiszteletekre.


A magot elvetettük. A növekedést az Úr adja. Ha Ő akarja, ébredés lesz Káposztásmegyeren is. Mi az Ő dicsőségére végeztük a szolgálatunkat. Legyen áldott az Úr neve.

Addig forduljunk Megváltó Urunkhoz, amíg tart a kegyelmi idő!

„Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt!”

Egy EMO munkatárs

(*Erről részletesen szól fentebbi „Pro Christ evangélizáció után” cikkünk.)

Könyörgés Délvidékért, Itabéért…

Testvéreim, nem szégyellem bevallani, hogy könnyek között írom e soraimat.

Az egyik országos napilap igen szép ismertetést közöl Dr. Szabó István édesapja, Szabó Imre nyugalmazott sárbogárdi lelkipásztor Sírjanak a papok című könyvéről. Magam is jól ismerem, sőt két éve az a megtiszteltetés ért, hogy ismertetőt is írhattam e könyvről.

Szabó Imre a Délvidék, Magyaritabé szülöttje. Ifjúságát a Délvidéken élte meg, erről szól könyvének első nagy fejezete.

Én az ő könyve alapján szerettem meg a Délvidéket, ahol többször is jártam. Két XII. kerületi énekkarral terveztünk, tervezünk utat, az egyikkel ebben az évben, a másikkal jövőre. Az idei út egyik legszebb hangversenye Itabén lenne…

Amikor soraimat írom, nem tudom, hogy az énekkari utakra sor fog-e kerülni. Ez most még az Úrnál van elrejtve. Újra vészterhes felhők tornyosulnak Délvidék felett. Elmaradtak a március 15-i ünnepségek. Hadd emlékezzünk itt meg az egyik aradi vértanúról, Kiss Ernőről, aki a délvidéki Alsóeleméren alussza álmát. Az idén az ő sírját is terveztük, tervezzük megkoszorúzni.

Imádkozzunk! Urunk, Istenünk óvjad, védjed meg a Délvidék magyarságát egész népével együtt a háborútól, az erőszakosságoktól. Pár éve a fegyverek elhallgattatásáért könyörögtünk — és elhallgattak! Most azért könyörgünk, hogy óvjad meg a Délvidék törékeny békéjét, de az egész világét is!

Hadd szólítsanak imára a105. zsoltár szavai:


„Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!

Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját!” (Zsolt. 105,1,2)


Adj békét Uram! Legyen meg a Te akaratod!

Ámen.

Kolosváry Bálint
Budahegyvidéki presbiter

„Cselekedetekből lett teljessé a hit” (Jakab 2,22)
A Johannita Segítő Szolgálat levele

Tisztelt Pasaréti Gyülekezet!


Köszönettel fogadtuk a JOHANNITA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT BUDAKESZI helyi Szervezete nevében a rengeteg csodálatos adományt, amelyeket több református szeretet-, rehabilitációs-, és csecsemőotthonba sikerült eljuttatnunk, Isten iránti hálával. A jövőben is gyűjtenénk a lehetőségekhez mérten, hogy az amúgy is nehéz helyzetben lévő embereknek, és gondozóknak az életét minél könnyebbé és ezáltal BOLDOGABBÁ tudjuk tenni.

Az alábbiakra lenne szükségünk:

Az adományokat a Johannita Segítő Szolgálat budakeszi helyi szervezete címére lehet leadni:


2092 BUDAKESZI, Tiefenweg u. 37. tel.: 06 23 457-183 vagy 06 20 988-7466


A korábbi gyűjtéshez hasonló akciót is készülünk még szervezni a vasárnapi istentisztelethez igazodva, ennek időpontját a szószékről fogjuk hirdetni. Ezen az alkalmon kívül azonban a gyülekezet épületeiben nem áll módunkban az adományok átvétele és tárolása.Hirdetések

Helyreigazítás

Az előző, februári számunk mellékletében a kórházi istentiszteletek között

Az Országos Onkológiai Intézetben (1122. Ráth György u.7-9) istentiszteletünk vasárnap 13.30 órakor van.” — a helyes szöveg.

Tévesen utána tettük, hogy kéthetenként, a valóságban azonban minden vasárnap van protestáns istentisztelet, de felváltva református illetve evangélikus liturgia szerint.

Gyülekezeti programok:

Női csendesnap

április 12-én 9-13 óráig.

Virágvasárnap - Húsvét

Az ünnepi alkalmak időpontjai a hátsó borítón olvashatók.

Kölkedi gyermek-zenei hét áhitat

május 4-én 15 órai kezdettel.

Cantate zenés áhitat

május 11-én 17 órakor.


Gyülekezeti kirándulás Pécelre.
Május 24, szombat

A hagyományos évi gyülekezeti kirándulás célpontja idén a pestkörnyéki Pécel. Vendéglátónk a helyi református gyülekezet és a péceli székhelyű Biblia Szövetség. A városban található a Ráday kastély, mely értékes művészeti emlékei mellett jelentős református vonatkozású kultúrtörténeti látnivaló is.

Annak ellenére, hogy Pécel megközelíthető kék budapesti autóbuszokkal is, a közös utazást vasúttal tervezzük elkerülve evvel a többszöri átszállás kényelmetlenségeit, és a szombati ritkított járatok korlátozott kapacitását. Ugyanakkor így az egyszerre érkezés is jobban megoldható. A vasútjegyet azonban mindenkinek egyénileg kell megváltania, mert a különböző kedvezmények csak a jogosító okmányok felmutatásával érvényesíthetők. Ezek előzetes begyűjtésére és kiosztására nincs mód, továbbá a csoportos utazás 50% kedvezményét a MÁV megszüntette. A rövid útra való tekintettel külön kocsit nem foglalunk (az utazás összesen 26 perc).


A nap tervezett programja:

8:00 Találkozó:, Keleti p.u., a Hatvanba menő személyvonat első kocsijánál (érvényes menetjeggyel)

8:26 Vonat indul:

9:02 Érkezés Pécelre:

9:30-tól Program a református templomban:. (Köszöntő, áhítat, a templom és a gyülekezet bemutatása, néhány szó a városról).

11:00 és 12:00 Múzeum látogatás két csoportban

11:00 és 12:00 Séta egy Pécel feletti dombra két csoportban

13:00 Ebéd: „tarisznyából” a református templom gyülekezeti termében.

14:00 Biblia Szövetség: (A Szövetség tevékenysége, Bibliaiskola, Ébredés Alapítvány könyvkiadása.) Itt ismerkedünk meg a szintén péceli székhelyű VISz (Vasárnapi Iskolai Szövetség) munkájával is.

Kb.15:00 Záró áhítat, majd délutáni kávé, sütemény, beszélgetés.

Hazatérés egyéni választás szerint vagy a városi autóbusszal, vagy vasúton (indul 15:56 és 16:51).


Jelentkezés az istentiszteletek előtt, után a kerti asztalra kitett íveken, illetve a lelkészi hivatalban fogadási időben. Részvételi díj 10 éves kor felett egységesen: 300 Ft. (Múzeumi belépő, vendéglátás).

Templom homlokzati felirat


Jó lenne a homlokzaton egy bibliai idézettel tudtul adni, hogy ebben a házban Isten igéje hangzik, és ajtaja nyitva áll a lelkileg szomjas emberek előtt.

Kérjük el együtt, imádkozva a legalkalmasabb megoldást!

Ha Isten egy jó gondolattal ajándékoz meg, oszd meg velünk! De kérjük, vedd tekintetbe, hogy csak egy felirat fog felkerülni a homlokzatra, és — még ha az annyira kedves is volt neked — egyáltalán nem biztos, hogy a tied lesz az. Békességgel és örömmel fogadd el, amit a presbitériumból választott bizottság, művészek bevonásával, kiválaszt.

Javaslatokat Pünkösdig gyűjtjük. Leadhatók borítékban (lehet név nélkül is), a borítékon „Homlokzati felirat” jelöléssel a Lelkészi hivatalban, vagy postai küldeményben a gyülekezet címére.

Égető kérdések - biblikus válaszok

PEDAGÓGUS KONFERENCIA. MISKOLC, 2003. JÚLIUS 7- 12

 

Pedagógus konferenciánkat 2003. július 7 - 12 között tartjuk Miskolcon, a Biblia Szövetség és a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány
szervezésében.
Jubileumi, tizedik konferenciánkra Égető kérdések - biblikus válaszok cím alatt tervezzünk előadásokat:

- a Föld keletkezéséről,

- az evolúcióról,

- a genetika-génetika kérdéseiről,

- a hívő ember történelemszemléletéről.

 

Kérésre részletes tájékoztatást adunk. 
Felvilágosítás, jelentkezés: Mihályi Márta, 1126 Bp., Szoboszlai u. 15., vagy telefonon: 355-1586, illetve 200-2355.


Konfirmáció. Április 26-27

A gyülekezet kitüntetett közös ünnepe a konfirmációs összefoglaló és fogadalomtétel, valamint az azt követő első úrvacsorai közösség. Szeretettel hívjuk a gyülekezet minden tagját április 26, szombat délután 6 órára, amikor a gyülekezet előtt számolnak be konfirmandusaink a kétéves előkészítő folyamán elsajátított ismereteikről. Ezen az alkalmon minden konfirmandus fiatal megszólal, így lehetőség van az ő személyes megismerésükre is.

Másnap, a 10 órai istentisztelet keretében tesznek hitvallást és fogadalmat.

Fogadjuk őket szeretettel a gyülekezet közösségében!

Bibliaiskola, Pécel

„A Biblia Szövetség célja: gyülekezeteink megújulásának és épülésének munkálása. Látásunk szerint a gyülekezetek megelevenedéséhez feltétlenül szükség van érett, biblikus gondolkozású, képzett munkatársakra, akik szívügyüknek tekintik Isten országának építését, készek tanulásra és szolgálatra egyaránt. Szövetségünk munkatársak képzésére oktatási programot dolgozott ki, melyet ajánl minden érdeklődő keresztyén számára.” — olvashatjuk a Bibliaiskolai Tájékoztató bevezetőjében.

Három keretben folyik a bibliaiskolai képzés:

A bibliaiskoláról részletes ismereteket a kijáratoknál elhelyezett ismertető füzetből, valamint a www.bibliaszov.hu honlapról, illetve a Biblia Szövetségtől telefonon vagy levélben lehet szerezni:

Biblia Szövetség — 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b — tel/fax: 06 28 452-334
Olvasásra ajánljuk

Sípos Ete Álmos: EURÓPAI UNIÓ – KERESZTYÉN SZEMMEL

A közös Európa létrehozására, illetve az itt élő népek egységének megteremtésére elsőként a keresztyénség nyugati vallási és politikai hatalmát koncentráló pápaság tett kísérletet. Elgondolásuk szerint a kontinens szellemi egységét a kereszténység lett volna hivatott biztosítani. Hasonlóképpen gondolkodtak később más államférfiak is. A most formálódó Európai Unió azonban már teljesen más eszmeiséget hordoz. Erre mutat rá szerzőnk, aki egyben a keresztyéneknek az Unióban betöltött helyéről, szerepéről és feladatairól is beszél.

Dr. Szabó Pál: GLOBALIZÁCIÓ ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ

Ahogy közeledik hozzánk az Európai Unióhoz való csatlakozás időpontja, mind többen hiányolják ehhez a fontos döntéshez nélkülözhetetlen előzetes tájékoztatást. Az ország lakossága viszonylag kevés információval rendelkezik, sokan nem is tudják, hogy mi vár majd rájuk. Szerzőnk, aki nemzetközi hírű szakember, az őket leginkább érintő kérdéseket igyekszik megválaszolni.

John P. Sartelle: GYERMEKKERESZTSÉG

A Biblia tanítása szerint a megváltás jelét a hívő szülők gyermekeinek kell megkapniuk. Az Ószövetségben a körülmetélés volt a jel, az Újszövetségben a keresztség. Gyermekeink megkeresztelése azt a valóságot jelképezi, hogy Isten szemében ők különösen is fontosak. A kötet számos olyan kérdésre is választ ad, amelyek ma sok teológust, lelkipásztort, szülőt, keresztszülőt egyszerű hívő embert egyaránt foglalkoztat. Keresztelők alkalmával pedig akár ajándékként is adható!


Köszönjük

ImádkozzunkÜnnepi gyülekezeti alkalmak


13

Virágvasárnap: 8:00; 10:00 istentisztelet (gy. megőrző, gy. istentisztelet)

17

Csütörtök: 18:00 passió olvasás

18

Péntek: 10:00; 17:00; 19:00 istentisztelet (úrvacsora, gy. megőrző)

19

Szombat: 18:00 istentisztelet

20

Vasárnap: 8:30; 11:00; 18:00 istentisztelet (úrvacsora, gy. megőrző, gy. istentisztelet)

21

Hétfő: 10:00 istentisztelet (úrvacsora)